Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αθάνατος»: Το στεφάνι των Manowar για τον Κώστα Καζάκο (ΦΩΤΟ)

«Ένας θεός ανά­με­σά μας. Αθά­να­τος». Αυτές οι λέξεις ήταν απο­τυ­πω­μέ­νες στο στε­φά­νι που έστει­λε το αμε­ρι­κά­νι­κο συγκρό­τη­μα χέβι μέταλ «Manowar» στην χθε­σι­νή εκδή­λω­ση απο­χαι­ρε­τι­σμού για τον Κώστα Καζά­κο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό.

Το στε­φά­νι έφε­ρε την υπο­γρα­φή του ιδρυ­τή του συγκρο­τή­μα­τος Τζόι Ντι Μάιο.

Όταν έγι­νε γνω­στός ο θάνα­τος του σπου­δαί­ου ηθο­ποιού και κομ­μου­νι­στή, το συγκρό­τη­μα ανέ­βα­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης φωτο­γρα­φία των μελών τους με τον Κώστα Καζά­κο, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «γίγα­ντα που δεν θα ξεχα­στεί ποτέ».

Σημειώ­νε­ται ότι το αμε­ρι­κά­νι­κο συγκρό­τη­μα είχε συνερ­γα­στεί με τον αξέ­χα­στο ηθο­ποιό  στο άλμπουμ με τίτλο  «The Revenge of Odysseus» (Η εκδί­κη­ση του Οδυσ­σέα) που είναι εμπνευ­σμέ­νο από την Οδύσ­σεια και ο εκλι­πών υπο­δύ­ε­ται τον Οδυσ­σέα. Στο πρό­τζεκτ συμ­με­τεί­χε επί­σης και ο Κων­στα­ντί­νος Καζά­κος ο οποί­ος ερμη­νεύ­ει τον Τηλέμαχο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο