Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθήνα: Εκδήλωση για τα 63 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης στις 20 Φεβρουαρίου

Εκδή­λω­ση για να τιμή­σει τα 63 χρό­νια από τον θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Αθή­νας την Κυρια­κή 20 Φεβρουα­ρί­ου, στις 10:30 π.μ, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΕ Ν. Αττι­κής (3ης Σεπτεμ­βρί­ου 110, Αθήνα).

Στην εκδή­λω­ση, που θα επι­κε­ντρω­θεί στο ζήτη­μα της Υγεί­ας, θα μιλή­σουν οι:

Νίκος Καραν­δρέ­ας, πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Αθή­νας και ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΕΚΠΑ,

Ελέ­νη Παπα­γε­ωρ­γί­ου, ιατρός-παθο­λό­γος στον «Ευαγ­γε­λι­σμό».

Επί­σης θα παρου­σια­στούν 12 έργα του ζωγρά­φου Τάκη Βαρε­λά που ανα­φέ­ρο­νται στην ιστο­ρία της Κούβας.

Θα χαι­ρε­τί­σουν η Πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα Σέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να και ο ζωγρά­φος Τάκης Βαρε­λάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο