Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΘΗΝΑ Ξεκινούν οι προσυγκεντρώσεις — «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις»

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμία συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», «Όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, ζήτω η φιλία των λαών» τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται αυτή την ώρα στην Αθή­να, καθώς ξεκι­νούν οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις που είχαν ορι­στεί στις πλα­τεί­ες Κάνιγ­γος, Κοραή και Ομο­νοί­ας για να ενω­θούν στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προ­πύ­λαια, που διορ­γα­νώ­νει η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των γυναι­κών, της νεο­λαί­ας, όλο τον λαό.

Οι δια­δη­λω­τές στέλ­νουν ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ακύ­ρω­σης της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις. Απαι­τούν να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους με οποια­δή­πο­τε μορ­φή και πρό­σχη­μα, να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο