Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΘΗΝΑ: 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Συνταξιούχων & Απομάχων \ βετεράνων

Ξεκί­νη­σε 14 Απρι­λί­ου και λήγει σήμε­ρα στην Αθή­να, το 3ο Συνέ­δριο της Διε­θνούς Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης Συντα­ξιού­χων & Απο­μά­χων \ βετε­ρά­νων (Trade Union International Pensioners & Retirees). Συμ­με­τέ­χουν εκπρό­σω­ποι από 90+ χώρες και 20+  μέσω τηλε­διά­σκε­ψης συζη­τώ­ντας τα καυ­τά θέμα­τα των συνταξιούχων

Λίγο πριν το κλεί­σι­μο υιο­θέ­τη­σε το παρα­κά­τω δελ­τίο τύπου.

Το συνέ­δριο της TUI \ P&R παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις επι­θέ­σεις του κοι­νού μας εχθρού _του καπι­τα­λι­σμού, που χρη­σι­μο­ποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διά­θε­σή του για να μας απο­θαρ­ρύ­νει ή\και να μας απο­δυ­να­μώ­σει, επει­δή κατά­λα­βε ότι είμα­στε  η μονα­δι­κή διε­θνώς ένω­ση συντα­ξιού­χων & Απο­μά­χων που ενι­σχύ­ε­ται καθη­με­ρι­νά παρά τα κάθε φύσης εμπό­δια. Ο εχθρός μας για άλλη μια φορά ξεπέ­ρα­σε τον εαυ­τό του χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα πιο ξεφτι­λι­σμέ­να και δει­λά μέσα (πχ. βίζας για είσο­δο στην Ευρώ­πη). Οι αφρι­κα­νοί συν­δι­κα­λι­στές, έκα­ναν αίτη­ση για 140 συμ­με­το­χές και εγκρί­θη­καν μόνο περί­που εξή­ντα. Το αδια­νό­η­το είναι ότι για τις περισ­σό­τε­ρες, η περί­ο­δος ισχύ­ος κυμαί­νε­ται μετα­ξύ μιας εβδο­μά­δας και είκο­σι ημερών!!

Ποτέ πριν για μια διε­θνή συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση δεν συνέ­βη κάτι τέτοιο. Αυτά και πολ­λά ακό­μη δεν μας πτό­η­σαν και ήρθα­με δυνα­μι­κά στην Αθή­να, ενώ όσοι δεν είχαν τη βίζα επέ­μει­ναν να παρα­κο­λου­θή­σουν αυτό το συνέ­δριο μέσω τηλε­διά­σκε­ψης και κάποιοι το πέτυχαν.

Εγκρί­να­με απο­φά­σεις για 3 σημα­ντι­κά θέμα­τα, που θα δοθούν στη δημοσιότητα

  • Παγκό­σμιες εξελίξεις.
  • Τρο­πο­ποι­ή­σεις στο καταστατικό.
  • Έκθε­ση δρά­σης και το σχέ­διο προ­γράμ­μα­τος δουλειάς

Μας δόθη­κε η ευκαι­ρία να απο­τί­σου­με φόρο τιμής σε αυτούς που χάθη­καν για πάντα από το πρώ­το συνέ­δριο καθώς και σε αυτούς που δημιούρ­γη­σαν αυτή την ένωση.

Οι απει­λές που βαραί­νουν σήμε­ρα τους συντα­ξιού­χους, τους ανέρ­γους, την ασφά­λι­ση ανερ­γί­ας και τη δημό­σια διοί­κη­ση συνά­δουν με αυτές που θέτει ο Εργα­τι­κός Κώδι­κας και οι μέθο­δοι άσκη­σης της εργα­τι­κής νομο­θε­σί­ας σε όλο τον κόσμο. Μόνο ένας συντο­νι­σμός μετα­ξύ όλων των συν­δι­κά­των, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των συν­δι­κά­των των συντα­ξιού­χων, μπο­ρεί να νική­σει όλα αυτά τα καπι­τα­λι­στι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Σήμε­ρα, προ­κει­μέ­νου να αυξη­θεί το όριο ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης και να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θούν τα συντα­ξιο­δο­τι­κά ταμεία, οι κυβερ­νή­σεις ανα­κοι­νώ­νουν τις πτω­χεύ­σεις τους, έτσι ανοί­γει ο δρό­μος για μπο­να­μά­δες στα αφε­ντι­κά, που μπο­ρούν να προ­σλά­βουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρους εργα­ζο­μέ­νους με μισθούς πεί­νας. Δεν μπο­ρού­με να κλεί­σου­με αυτό το Συνέ­δριο χωρίς να καταγ­γεί­λου­με τη γενο­κτο­νία που λαμ­βά­νει χώρα στην Παλαι­στί­νη για περισ­σό­τε­ρους από 6 μήνες προ­κα­λώ­ντας σχε­δόν 35.000 θανά­τους, κυρί­ως παι­διά και γυναί­κες, με την ευλο­γία του ΝΑΤΟ, των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και της ΕΕ, παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια των πολι­τών που δια­δη­λώ­νουν σε αυτές τις χώρες για να βάλουν τέλος στις τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες του Ισρα­ήλ και να ανα­γνω­ρί­σουν το παλαι­στι­νια­κό κράτος.

Το συνέ­δριο θα κλεί­σει με τις εξής προτάσεις:

  • Προ­τά­σεις στή­ρι­ξης της Παλαιστίνης,
  • Αλλη­λεγ­γύη στους εργα­ζό­με­νους της Ελλά­δας σε γενι­κή απερ­γία στις 17–4‑24,
  • Άλλα δύο ψηφίσματα

Συνε­χί­ζου­με να ενι­σχύ­ου­με το σωμα­τείο μας
Ενο­ποί­η­ση των συντα­ξιο­δο­τι­κών ταμεί­ων ενά­ντια στην ιδιωτικοποίηση
ΑΘΗΝΑ, 16–4‑2024

Με από­φα­ση του Προ­ε­δρεί­ου της ΠΣΟΣ-ΤΙΙΙ το 3° Συνέ­δριο διε­ξά­γε­ται στην Αθή­να στις 14–18 Απρί­λη. Την διορ­γά­νω­ση του συνε­δρί­ου ανέ­λα­βε η ομο­σπον­δί­ας μας. Σημειώ­νου­με ότι Πρό­ε­δρος της TUI \ P&R είναι ο συν. Δήμος Κου­μπού­ρης πρό­ε­δρος της ΟΣΙΚΑ.
Ο παν­συ­ντα­ξιου­χι­κός Αγώ­νας απευ­θύν­θη­κε στον ΓΓ της συν. Quim Boix και του ζήτη­σε να μας απα­ντή­σει στα παρα­κά­τω ερω­τή­μα­τα, που δημο­σιεύ­ο­νται στο τεύ­χος αυτό.

  • Βρι­σκό­μα­στε ήδη μπρο­στά στο 3° Παγκό­σμιο συνέ­δριο της οργά­νω­σής μας. Πως βλέ­πε­τε την μέχρι τώρα πορεία της από την ίδρυ­σή της;

Πρώ­τα από όλα σας ευχα­ρι­στώ για τις ερω­τή­σεις σας και για την δημο­σί­ευ­ση των απα­ντή­σε­ων. Από τον ταξι­κό συν­δι­κα­λι­σμό λεί­πει η διά­δο­ση των επι­τυ­χιών μας. Ο καπι­τα­λι­σμός μας εμποδίζει.

Στα 10 χρό­νια ύπαρ­ξης της οργά­νω­σής μας, αυτή μεγα­λώ­νει χρό­νο με το χρό­νο και πρό­κει­ται να τρι­πλα­σιά­σου­με την επι­τυ­χία μας που σημειώ­σα­με στο 2° συνέ­δριό μας (το οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Μπο­γκο­τά της Κολομ­βί­ας τον Φεβρουά­ριο του 2019). Δυο μήνες πριν από την έναρ­ξη του (3ου) συνε­δρί­ου έχου­με ήδη εγγρά­ψει περισ­σό­τε­ρες από 110 αντι­προ­σω­πεί­ες από 80 χώρες των 5 ηπείρων.

Οργα­νώ­νου­με και συντο­νί­ζου­με τον αγώ­να του βετε­ρά­νι­κου τμή­μα­τος της εργα­τι­κής τάξης και γινό­μα­στε όλο και καλύτεροι.

  • Η συσπεί­ρω­ση περισ­σό­τε­ρων οργα­νώ­σε­ων στην ΠΣΟ, η ενό­τη­τα και ο συντο­νι­σμός της δρά­σης του κινή­μα­τος μας απο­τε­λούν κρί­σι­μους παρά­γο­ντες για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά της. Το προ­ε­δρείο της ΠΣΟ συντα­ξιού­χων πως εκτι­μά τη δου­λειά του μέχρι σήμε­ρα για τα ζητή­μα­τα αυτά; 

Ο εχθρός μας θέλει να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει όλο το δημό­σιο σύστη­μα συντά­ξε­ων, που κερ­δή­θη­κε από τον συν­δι­κα­λι­στι­κό αγώ­να που επι­βλή­θη­κε από την ΠΣΟ (Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία) μετά το τέλος του 2ου Παγκό­σμιου Πολέμου.

Επέ­κτει­νε σε ολό­κλη­ρο τον πλα­νή­τη ένα σημα­ντι­κό μέρος των επι­τευγ­μά­των, που η κομ­μου­νι­στι­κή Επα­νά­στα­ση έθε­σε σε εφαρ­μο­γή στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και άλλες χώρες. Τώρα, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την προ­δο­σία του ευρω­κομ­μου­νι­σμού και της περε­στρόι­κα, οι πολυ­ε­θνι­κές που διοι­κούν τον καπι­τα­λι­σμό, το ΔΝΤ και την Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα, θέλουν να πάρουν στα χέρια τους ότι ήταν δημό­σιο (υγεία, παι­δεία, μετα­φο­ρές, συντά­ξεις κλπ).

Η Οργά­νω­σή μας κατά­φε­ρε να οργα­νώ­σει μια παγκό­σμια ημέ­ρα αγώ­να για 8 συνε­χό­με­να χρό­νια την οποία ακο­λού­θη­σαν δεκά­δες χώρες.

  • Οι συντα­ξιού­χοι που προ­έρ­χο­νται από την εργα­τι­κή τάξη, τους εργα­ζό­με­νους σε όλον τον κόσμο, βιώ­νουν σχε­δόν τα ίδια προ­βλή­μα­τα. Φτώ­χεια, ανα­σφά­λεια, χει­ρο­τέ­ρευ­ση του βιο­τι­κού τους επι­πέ­δου, αφαί­ρε­ση δικαιω­μά­των. Πως πρέ­πει να απα­ντή­σει το κίνη­μα των συντα­ξιού­χων στην επί­θε­ση των κυβερ­νή­σε­ων και του κεφαλαίου;

Πρέ­πει να απα­ντή­σου­με: Γίνε­τε μέρος της ΠΣΟ. Προ­χω­ρά­με με τους αγώ­νες μας, με τις ιδέ­ες της εργα­τι­κής τάξης σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπει­ρο.

Πρέ­πει να συνε­χί­σου­με να εκπαι­δεύ­ου­με ιδε­ο­λο­γι­κά όλους τους ανθρώ­πους (ενερ­γούς και συντα­ξιού­χους), ώστε να μην αφή­νουν πλέ­ον τους εαυ­τούς τους να εξα­πα­τού­νται από πολι­τι­κές επι­λο­γές, που υπό­σχο­νται να κατα­πο­λε­μή­σουν τις επι­πτώ­σεις του καπι­τα­λι­σμού, αλλά δεν αγω­νί­ζο­νται για να τον καταστρέψουν.

Όσο υπάρχει καπιταλισμός,
θα υπάρχει φτώχεια και ανασφάλεια,
θα υπάρχει άμεση εκμετάλλευση
των εργαζομένων και έμμεση εκμετάλλευση
των συνταξιούχων
.

Η άδι­κη κατα­νο­μή του πλού­του θα συνε­χί­σει να αυξά­νε­ται και οι φιλο­κα­πι­τα­λι­στι­κές κυβερ­νή­σεις θα ξοδεύ­ουν σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, όσα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής των ανθρώπων.

  • Ποιους στό­χους και απο­τε­λέ­σμα­τα καλεί­ται να πετύ­χει το 3° συνέ­δριο της οργάνωσης;

Θα προ­χω­ρή­σου­με σε αυτό που λέει το σύν­θη­μα μας στο Συνέ­δριο: Να ενι­σχύ­σου­με την παγκό­σμια Οργά­νω­ση συντα­ξιού­χων της ΠΣΟ. Κάθε φορά να έχου­με περισ­σό­τε­ρα συν­δι­κά­τα που συν­δέ­ο­νται με την ΠΣΟ, για να συμ­με­τά­σχουν στη μεγά­λη προ­σπά­θεια συντο­νι­σμού του αγώ­να του 20% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού (που είναι 30% των ανθρώ­πων με δικαί­ω­μα ψήφου πολιτικό).

Μας ενώνει η ταξική συνείδηση, η πεποίθηση
πως πάμε αργά αλλά σταθερά, να καταστρέψουμε
τον μεγάλο εχθρό της Ανθρωπότητας που είναι
ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο