Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλητές και φίλαθλοι απαιτούν να μη συγκαλυφτεί το έγκλημα στα Τέμπη

Το δικό του μήνυ­μα ενά­ντια στη συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος των Τεμπών στέλ­νει ο κόσμος του αθλητισμού.

Μέσα από συμ­βο­λι­κά πανό που αναρ­τή­θη­καν σε γήπε­δα όλης της χώρας, δια­τρα­νώ­νε­ται η θέλη­ση του λαού για δικαιο­σύ­νη στα θύμα­τα του εγκλήματος.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που οι εξέ­δρες «μιλά­νε» για θέμα­τα που αφο­ρούν τον λαό. Αρκε­τές παρεμ­βά­σεις έχουν γίνει και για το θέμα της σφα­γής στη Γάζα.

Μάλι­στα, η σημαία της Παλαι­στί­νης, κρε­μα­σμέ­νη από οπα­δούς του Ηλυ­σια­κού, δέσπο­ζε την Κυρια­κή 18 Φλε­βά­ρη στο γήπε­δο του Ζωγρά­φου, όπου οι φίλα­θλοι του Ηλυ­σια­κού μαζί με αυτούς του Πανιω­νί­ου φώνα­ζαν το σύν­θη­μα «Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη».

Στη φωτο­γρα­φία αρι­στε­ρά κάθο­νται οι οργα­νω­μέ­νοι φίλα­θλοι του Πανιω­νί­ου και δεξιά εκεί­νοι του Ηλυ­σια­κού. Οι πόρ­τες που χωρί­ζουν τις κερ­κί­δες ήταν ορθά­νοι­χτες. Σε ένα μάθη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης, που απέ­δει­ξε ότι οι φίλα­θλοι από τις δύο γει­το­νιές έχουν περισ­σό­τε­ρα να τους ενώ­νουν παρά να τους χωρί­ζουν. Για την ιστο­ρία ο Πανιώ­νιος έφυ­γε με τη νίκη 0–1 από του Ζωγράφου.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο