Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλια και συκοφαντική επίθεση στο δήμο Πάτρας — Δήλωση του Ν. Σοφιανού

Μία συκο­φα­ντι­κή και χυδαία επί­θε­ση βρί­σκε­ται εκδη­λώ­θη­κε σε βάρος του δήμου Πάτρας, με αφορ­μή την μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση συναυ­λί­ας — για τεχνι­κούς λόγους — του συγκρο­τή­μα­τος «Rotting Christ» στο δημο­τι­κό χώρο «Αίγλη».

Διά­φο­ρα ΜΜΕ και μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης βρή­καν την ευκαι­ρία να μιλή­σουν για ένα «πρω­το­φα­νές περι­στα­τι­κό», για «λογο­κρι­σία», χτυ­πώ­ντας ουσια­στι­κά τη δημο­τι­κή αρχή της Πάτρας ανα­πα­ρά­γο­ντας μάλι­στα ολό­κλη­ρη την ανα­κοί­νω­ση της διορ­γα­νώ­τριας εταιρείας.

Σε αυτήν ανα­φέ­ρε­ται ότι «άτο­μα της Ιεράς Μητρό­πο­λης Πατρών πίε­σαν το δήμο να ακυ­ρώ­σει το event και να μη μας παρα­χω­ρή­σει την “Αίγλη” λόγω του υβρι­στι­κού και καλά ονό­μα­τος της μπά­ντας προς το πρό­σω­πο του Ιησού», για να κατα­λή­ξει ότι στον «καθό­λα κομ­μου­νι­στι­κό δήμο» «ζού­με μεσαιω­νι­κές στιγμές».

Στη συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση ήρθε να προ­στε­θεί και ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθή­να, Νάσος Ηλιό­που­λος, ο οποί­ος σε ανάρ­τη­σή του στο facebook έχει το θρά­σος να εξι­σώ­σει τη δια­κο­πή παρά­στα­σης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από φασι­στι­κή ομά­δα με τη μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συναυ­λί­ας. Με εκφρά­σεις όπως, «οι λογο­κρι­τές ξανάρ­χο­νται» κατα­λή­γει ότι «παρα­κο­λου­θώ εξαι­ρε­τι­κά ανή­συ­χος την υπο­χώ­ρη­ση του δήμου Πατρέ­ων στις πιέ­σεις ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων αλλά και ανθρώ­πων της Ιεράς Μητρό­πο­λης Πατρών και με θλί­βει η σιω­πή του και η τακτι­κή του να επι­κα­λεί­ται ηλε­κτρο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα. Πιστεύω ότι δου­λειά του κάθε Δήμου, είναι να προ­α­σπί­ζε­ται την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, να ενθαρ­ρύ­νει την καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, να περι­θω­ριο­ποιεί τους αυτό­κλη­τους ιερο­ε­ξε­τα­στές της καθη­με­ρι­νής ζωής». Ξεχνώ­ντας (;) βέβαια ότι με την ίδια δημο­τι­κή αρχή, το εν λόγω συγκρό­τη­μα από τη συγκε­κρι­μέ­νη αίθου­σα είχε ξεκι­νή­σει την παγκό­σμια περιο­δεία του πριν 3 χρόνια…

Σε δήλω­σή του, σχο­λιά­ζο­ντας τις δηλώ­σεις Ηλιό­που­λου, ο Νίκος Σοφια­νός μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, ανα­φέ­ρει: «Ο κ. Ηλιό­που­λος, η λύση ανά­γκης για τον δήμο της Αθή­νας που επέ­λε­ξε ο ΣΥΡΙΖΑ, βρί­σκε­ται σε πλή­ρη σύγ­χυ­ση όσον αφο­ρά την εκλο­γι­κή μάχη στην Αθή­να, γι’ αυτό και επέ­λε­ξε να κάνει προ­ε­κλο­γι­κό αγώ­να με αθλιό­τη­τες για τον δήμο Πάτρας.

Ο υφυ­πουρ­γός της κυβέρ­νη­σης Τσί­πρα — Καμ­μέ­νου, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος της Αθή­νας τώρα, και πριν περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με την κ. Δού­ρου, αντί να παρα­κο­λου­θεί με ανη­συ­χία την τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σής του στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα, που ρίχνει στα μαλα­κά την ηγε­σία της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της ΧΑ, κου­νά­ει το δάχτυ­λο, ανα­πα­ρά­γο­ντας ψέμα­τα για υπο­τι­θέ­με­νη λογο­κρι­σία του δήμου σε συναυ­λία ενός συγκροτήματος.

Δεν προ­λά­βαι­νε, υλο­ποιώ­ντας τα μνη­μό­νια που ψήφι­σε μαζί με τον Καμ­μέ­νο και τους άλλους ακρο­δε­ξιούς υπουρ­γούς, με τους οποί­ους βρι­σκό­ταν στο ίδιο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο, να μάθει ότι ο δήμος της Πάτρας είναι ο δήμος που απα­γό­ρευ­σε οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα της ΧΑ στην πόλη, με απο­τέ­λε­σμα ο δήμαρ­χος να οδη­γη­θεί σε δίκη από τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση γι’ αυτή του την επιλογή.

Ο λαός της Αθή­νας ας βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά του».

Ανακοινώσεις του Δήμου Πατρέων

Για όλα τα παρα­πά­νω εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση και ο δήμος Πατρέ­ων, στην οποία εξη­γού­σε ανα­λυ­τι­κά τους λόγους ακύ­ρω­σης της συναυ­λί­ας σημειώ­νο­ντας ότι δεν κατέ­στη δυνα­τόν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί λόγω σοβα­ρών τεχνι­κών προ­βλη­μά­των και ότι αυτή την εξέ­λι­ξη τη γνω­στο­ποί­η­σε και στη διορ­γα­νώ­τρια εταιρεία. 

Στη συνέ­χεια εξέ­δω­σε και νέα ανα­κοί­νω­ση απα­ντώ­ντας στις αθλιό­τη­τες Ηλιο­πού­λου. Σε αυτήν τονίζεται:

«Ο μέχρι πρό­τι­νος υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθή­να κ. Ηλιό­που­λος, με σημε­ρι­νή του δήλω­ση, ανα­μα­σά την άθλια συκο­φα­ντία περί δήθεν “λογο­κρι­σί­ας”. Είναι θρά­σος και πρό­κλη­ση ο μέχρι πρό­τι­νος υπουρ­γός μιας κυβέρ­νη­σης η οποία ετοι­μά­ζει νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση ώστε να πέσουν στα μαλα­κά οι εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής, που συγκυ­βέρ­νη­σε τέσ­σε­ρα χρό­νια με τους εθνι­κι­στές του Καμ­μέ­νου και που στε­λέ­χη της φωτο­γρα­φι­ζό­νταν με χρυ­σαυ­γί­τες στο Καστελ­λό­ρι­ζο, να επι­χει­ρεί να ταυ­τί­σει τη Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας με τους φασί­στες. Μιλώ­ντας για «λογο­κρι­σία» παρα­ποιεί την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αντι­γρά­φο­ντας τον Γκέμπελς.

Η Δημο­τι­κή Αρχή παρα­χώ­ρη­σε και παρα­χω­ρεί δημο­τι­κούς χώρους και διευ­κο­λύ­νει όλους τους φορείς, πολι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στι­κούς, αθλη­τι­κούς κ.λπ., χωρίς δια­κρί­σεις και αυτό θα συνε­χί­σει να κάνει. Δεν παρα­χω­ρού­με χώρους και δεν διευ­κο­λύ­νου­με με κανέ­ναν τρό­πο μόνο το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα της «Χρυ­σής Αυγής».

Ο πατραϊ­κός λαός και οι μαζι­κοί φορείς του, που με την κινη­το­ποί­η­σή τους και το πανελ­λα­δι­κό κύμα συμπα­ρά­στα­σης συνέ­βα­λαν στην αθώ­ω­ση του Δημάρ­χου Πατρέ­ων Κώστα Πελε­τί­δη, που δικά­στη­κε για­τί δεν διευ­κό­λυ­νε τη Χρυ­σή Αυγή, έχουν βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα και θα δώσουν την απά­ντη­σή τους στις εκλο­γές του Μαΐου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο