Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητα Πατούλη: Πρόστιμο στο ΚΚΕ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής ανασύροντας νόμο για την υπαίθρια διαφήμιση!

Με από­φα­ση της εκλε­κτής της ΝΔ περι­φε­ρεια­κής αρχής Πατού­λη στις 16/6 επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 12.000 ευρώ στο ΚΚΕ ανα­σύ­ρο­ντας άρθρο νόμου που αφο­ρά στην υπαί­θρια δια­φή­μι­ση (!), απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι δεν είναι καθό­λου τυχαία η ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση στο ΚΚΕ λίγο πριν τις εκλο­γές, αφού πριν λίγες μέρες πρό­στι­μο ύψους 21.600 ευρώ στο Κόμ­μα είχε επι­βάλ­λει και ο δήμος της Αθή­νας για «αυθαί­ρε­τη ρίψη φυλλαδίων».

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το νέο πρό­στι­μο που επι­βάλ­λει αυτή τη φορά η Περι­φέ­ρεια, η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Έψα­ξαν πολύ για να “στοι­χειο­θε­τή­σουν” ένα τέτοιο πρό­στι­μο. Εάν είχαν ξοδέ­ψει τον ίδιο χρό­νο για τη λει­τουρ­γία του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου και την ανα­κού­φι­ση του λαού της Αττι­κής από τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα, δε θα ζού­σα­με όλοι την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί με τη μόλυν­ση και την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στην Αττική.

Η από­φα­ση της περι­φε­ρεια­κής αρχής είναι από­λυ­τα υπο­κρι­τι­κή. Οι θια­σω­τές του αίσχους της χωμα­τε­ρής στη Φυλή και της καρ­κι­νο­γό­νου καύ­σης, αυτοί που όταν οι οδη­γοί εγκλω­βί­ζο­νται με τις ώρες στο χιο­νιά και με την πρώ­τη νερο­πο­ντή απο­δί­δουν την κατά­στα­ση στον “κακό μας τον και­ρό”, δεν πεί­θουν καμία και κανέ­να ότι οι προ­θέ­σεις τους είναι δήθεν “αγα­θές”.

Πριν λίγες μέρες πρό­στι­μο για προ­ε­κλο­γι­κό υλι­κό (ανα­κοι­νώ­σεις) είχε επι­βλη­θεί στο ΚΚΕ από το Δήμο Αθη­ναί­ων. Φαί­νε­ται ξεκά­θα­ρα πια ότι στό­χος είναι να επι­βλη­θεί στην Αττι­κή που το ΚΚΕ είναι τρί­το κόμ­μα σιγή νεκρο­τα­φεί­ου. Την απο­στο­λή αυτή ανέ­λα­βε πρό­θυ­μα το δίδυ­μο Πατού­λη-Μπα­κο­γιάν­νη, του οποί­ου ο λαός της Αττι­κής γνω­ρί­ζει τα έργα και τις ημέρες.

Κανέ­να πρό­στι­μο δε θα μας εμπο­δί­σει να προ­βάλ­λου­με τις θέσεις του ΚΚΕ σε κάθε γωνιά της Αττι­κής. Αντί­θε­τα μας πει­σμώ­νει στη μάχη που δίνουν καθη­με­ρι­νά μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος για να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ στην Αττι­κή και σε όλη τη χώρα».

902.gr

Ο Ν. Σοφια­νός βάζει στη θέση του τον Μπα­κο­γιάν­νη για την… αφι­σο­ρύ­παν­ση: «Δεν ξέρω αν ζει στην Αθή­να…» (AUDIO)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο