Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητα του ΑΠΕ

Απα­ρά­δε­κτους συνειρ­μούς επι­χει­ρεί να καλ­λιερ­γή­σει το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο ΑΠΕ — ΜΠΕ, φλερ­τά­ρο­ντας με τη συκοφάντηση.

Συγκε­κρι­μέ­να, το ΑΠΕ — ΜΠΕ, με φωτο­γρα­φία από άλλη συγκέ­ντρω­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε προ­φα­νώς σε άλλο χρό­νο και όχι από τη σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ, εικο­νο­γρα­φεί την είδη­ση για την κατά­θε­ση στε­φά­νου εκ μέρους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και την συγκέ­ντρω­ση έξω από την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία και το Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν δυνά­μεις της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στο πλαί­σιο του συμ­βο­λι­κού αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού της επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου! Φυσι­κά, δεν ανα­φέ­ρει που­θε­νά ότι πρό­κει­ται για φωτο­γρα­φία αρχείου.

Παρά­λει­ψη ή συνει­δη­τή προ­πα­γάν­δα συκο­φά­ντη­σης του συμ­βο­λι­κού αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού του Πολυ­τε­χνεί­ου που «έσπα­σε» την κυβερ­νη­τι­κή απα­γό­ρευ­ση, τηρώ­ντας όλα τα μέτρα προστασίας;

Πηγή: 902.gr

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο