Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητα του BBC: «Πρίγκηπας της Ελλάδας» ο Παύλος Γλυξμπουργκ!

Τον αρα­χνια­σμέ­νο θεσμό της μοναρ­χί­ας στην Ελλά­δα «ανέ­στη­σε» το BBC, ανα­φέ­ρο­ντας τον Παύ­λο Γλυξ­μπουργκ, πρω­τό­το­κο γιό του τέως βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου Γλυξ­μπουργκ, σε «Πρί­γκη­πα της Ελλάδας»!

Πιο συγκε­κρι­μέ­να κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του στο βρε­τα­νι­κό κρα­τι­κό κανά­λι, ο Παύ­λος ανα­φέ­ρο­νταν ως «Crown Prince of Greece», δηλα­δή «Πρί­γκη­πας διά­δο­χος της Ελλά­δας». Γκά­φα ή μήπως εσκεμ­μέ­νο «λάθος» με αφορ­μή την φιλο­μο­ναρ­χι­κή φρε­νί­τι­δα που έχει κατα­κλύ­σει την γηραιά Αλβιώ­να τις τελευ­ταί­ες ημέρες;

Όπως ήταν επό­με­νο, εκα­το­ντά­δες χρή­στες του Twitter και άλλων μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης επι­σή­μα­ναν το λάθος, ζητώ­ντας από το BBC να επα­νορ­θώ­σει και θυμί­ζο­ντας το αυτο­νό­η­το: Ότι η Ελλά­δα έχει τελειώ­σει ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα με την μοναρ­χία εδώ και 50 χρόνια.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο