Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητα: Χουντικά σύμβολα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος!

Το απα­ρά­δε­κτο και ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό της προ­βο­λής των χου­ντι­κών δικτα­τό­ρων της 21ης Απρί­λη κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών του συνε­δρί­ου Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, κατήγ­γει­λε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Παπα­να­στά­σης, που ήταν αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας του περι­στα­τι­κού, μιλώ­ντας σε εκπο­μπή του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού «Real FM».

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως κατήγ­γει­λε ο Ν. Παπα­να­στά­σης, κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών του συνε­δρί­ου, εμφα­νί­στη­καν στο videowall φωτο­γρα­φί­ες του Παπα­δό­που­λου, του Πατ­τα­κού και του μιση­τού εμβλή­μα­τος της χού­ντας, με λεζά­ντες που εκθεί­α­ζαν την «προ­σφο­ρά» της χού­ντας στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα.

Και μάλι­στα, αυτό το πρω­το­φα­νές και απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός έλα­βε χώρα παρου­σία σύσ­σω­μης της ηγε­σί­ας του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ξεκα­θά­ρι­σε ότι μόλις αντί­κρι­σε το απο­τρό­παιο αυτό θέα­μα, κατήγ­γει­λε την ηγε­σία της Ομο­σπον­δί­ας από βήμα­τος του συνε­δρί­ου και στη συνέ­χεια απο­χώ­ρη­σε σε ελά­χι­στη ένδει­ξη διαμαρτυρίας.

Όπως σημεί­ω­σε, την στά­ση του επι­δο­κί­μα­σαν αρκε­τοί παρευ­ρι­σκό­με­νοι πυρο­σβέ­στες. Τέλος, υπεν­θύ­μι­σε ότι η χού­ντα μετέ­τρε­ψε την πυρο­σβε­στι­κή σε σώμα ασφά­λειας και έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα οπλο­φο­ρί­ας στους πυρο­σβέ­στες εντεί­νο­ντας την στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σή της.

Ανα­κοί­νω­ση για την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια της ηγε­σί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος να προ­βά­λει τη χού­ντα στο συνέ­δριό της, εξέ­δω­σε το Τμή­μα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένο­πλες Δυνά­μεις και τα Σώμα­τα Ασφαλείας.

Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Η προ­βο­λή βίντεο του δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λου στο συνέ­δριο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος (ΠΟΕΥΠΣ), το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της οποί­ας απο­τε­λεί­ται από δυνά­μεις που πρό­σκει­νται σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, απο­τε­λεί μία απα­ρά­δε­κτη και κατα­δι­κα­στέα ενέργεια.

Είναι πραγ­μα­τι­κά πρω­το­φα­νές σε συνέ­δριο Ομο­σπον­δί­ας, το οποίο θα έπρε­πε να ασχο­λεί­ται με την ανά­δει­ξη και την επί­λυ­ση των τερά­στιων προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν καθη­με­ρι­νά οι πυρο­σβέ­στες, να γίνε­ται προ­βο­λή του δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λου και άλλων στοι­χεί­ων από την περί­ο­δο της χού­ντας καλ­λιερ­γώ­ντας με αυτό τον τρό­πο απα­ρά­δε­κτα αντι­δρα­στι­κά αντα­να­κλα­στι­κά στους πυρο­σβέ­στες. Ο κόσμος κυριο­λε­κτι­κά καί­γε­ται κι αυτοί βάζουν τη χού­ντα και τον Παπα­δό­που­λο από την πίσω πόρτα.

Ο εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ στο συνέ­δριο, βου­λευ­τής και αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης εν απο­στρα­τεία, Νίκος Παπα­να­στά­σης, κατήγ­γει­λε άμε­σα το γεγο­νός και σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας απο­χώ­ρη­σε επι­δο­κι­μα­ζό­με­νος από αντι­προ­σώ­πους του συνε­δρί­ου γι’ αυτή του τη στάση.

Οι δικαιο­λο­γί­ες που προ­σπά­θη­σε να ψελ­λί­σει ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας, ότι η περί­ο­δος της χού­ντας είναι είτε το θέλου­με είτε όχι ενταγ­μέ­νη μέσα στη συνο­λι­κή ιστο­ρία του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, είναι προ­κλη­τι­κές και επικίνδυνες.

Με αυτό τον τρό­πο οδη­γούν σε ένα πρω­το­φα­νές ξέπλυ­μα της επτά­χρο­νης φασι­στι­κής δικτα­το­ρί­ας, η οποία μάτω­σε τον ελλη­νι­κό λαό, φυλά­κι­σε, εξό­ρι­σε, βασά­νι­σε και δολο­φό­νη­σε ακό­μα και αντι­φα­σί­στες αξιω­μα­τι­κούς των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφαλείας.

Η επτά­χρο­νη δικτα­το­ρία είναι κατα­δι­κα­σμέ­νη στη συνεί­δη­ση όλου του ελλη­νι­κού λαού και της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας των πυρο­σβε­στών, για­τί, μετα­ξύ άλλων, μετέ­τρε­ψε την Πυρο­σβε­στι­κή σε Σώμα Ασφα­λεί­ας με χαρα­κτή­ρα και απο­στο­λή ενά­ντια στον λαό, έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα οπλο­φο­ρί­ας των πυρο­σβε­στών, ενέ­τει­νε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.

Η ηγε­σία της Ομο­σπον­δί­ας έχει βαρύ­τα­τες ευθύ­νες για αυτή την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γειά της με την οποία προ­σβάλ­λει το σύνο­λο των πυροσβεστών.

Ευθύ­νη έχουν επί­σης και οι εκπρό­σω­ποι των υπο­λοί­πων κομ­μά­των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜέΡΑ 25 οι οποί­οι, αν και παρό­ντες, ανέ­χτη­καν το απα­ρά­δε­κτο γεγονός.

Κάθε τίμιος αγω­νι­στής συν­δι­κα­λι­στής, αλλά και απλός πυρο­σβέ­στης έχει ευθύ­νη να απο­μο­νώ­νει τον φασι­σμό, το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που τον γεν­νά και τις αντι­δρα­στι­κές φιλο­χου­ντι­κές εκδη­λώ­σεις όπου κι αν συμ­βαί­νουν αυτές. Στην Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος να γυρί­σουν την πλά­τη στις πολι­τι­κές δυνά­μεις εκεί­νες που βρί­σκο­νται εκλεγ­μέ­νες στο ΔΣ και ανέ­χο­νται — προ­ω­θούν τέτοιες απα­ρά­δε­κτες απόψεις».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο