Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσ­σα­λο­νί­κης εγκα­τέ­λει­ψαν την πόλη από μόνοι τους και αμα­χη­τί στις 30 Οκτω­βρί­ου 1944.

Η συνέ­χεια ήρθε στην συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου ο επι­κε­φα­λής της ακρο­δε­ξιάς παρά­τα­ξης «Θεσ­σα­λο­νί­κη πόλη ελλη­νι­κή» Γιάν­νης Κου­ριαν­νί­δης ζήτη­σε από τη διοί­κη­ση του δήμου το «ξήλω­μα» της ανα­θη­μα­τι­κής πλά­κας που βρί­σκε­ται μπρο­στά από το Βασι­λι­κό Θέα­τρο υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η πόλη δεν απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε από τις δυνά­μεις του ΕΑΜ, όπως αναγράφεται.

Υπέρ της πρό­τα­σης τάχθη­κε και ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης «Νέα αρχή για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη» Ιωάν­νης Νασιού­λας, ο οποί­ος προ­κλη­τι­κά ζήτη­σε την άμε­ση καθαί­ρε­ση της ανα­θη­μα­τι­κής πλά­κας, την οποία χαρα­κτή­ρι­σε προ­πα­γαν­δι­στι­κή πλά­κα της ντρο­πής και του ψεύδους!

Στις ανι­στό­ρη­τες προ­κλή­σεις των ακρο­δε­ξιών συμ­βού­λων απά­ντη­σε ο επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Σωτή­ρης Ζαριανόπουλος.

Συμ­πτω­μα­τι­κά (;), η Δημο­τι­κή Τηλε­ό­ρα­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης TV100 διέ­κο­ψε την μετά­δο­ση την ώρα της συζητησης…

Υ.Γ: Ο κρυ­φο­χρυ­σαυ­γί­της Κου­ριαν­νί­δης, που ζήτη­σε να αφαι­ρε­θεί η πλά­κα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης, πρό­τει­νε στην ίδια συνε­δρί­α­ση την ονο­μα­το­δο­σία της πλα­τεί­ας απέ­να­ντι από τον Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Σταθ­μό Θεσ­σα­λο­νί­κης σε… «πλα­τεία Κων­στα­ντί­νου Κατσί­φα». Για τέτοια «μπου­μπού­κια» μιλάμε…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο