Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητες ανεκδιήγητων εργατοπατέρων: Έξω οι δημοσιογράφοι από το Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Απαγόρευση εισόδου των δημοσιογράφων στο συνέδριο παρωδία των εργατοπατέρων στο Καβούρι. Καθόλου παράξενο. Οι βρώμικες δουλειές γίνονται στο σκοτάδι.

(Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ θα πει κάτι ή είναι μόνο για τους Πορτοσάλτε;)

Δεν τους ξεπλένει ούτε το καλύτερο Spa στα πολυτελή ξενοδοχεία

“Δεν τους ξεπλέ­νουν ούτε τα καλύ­τε­ρα SPA στα πολυ­τε­λή ξενο­δο­χεία”, ήταν το σχό­λιο των συγκε­ντρω­μέ­νων στο Καβού­ρι στα λόγια του προ­έ­δρου της ΓΣΕΕ Γιάν­νη Πανα­γο­πού­λου, ο οποί­ος απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου σήμε­ρα το πρωί για το γεγο­νός ότι απο­κλεί­ο­νται και τα ΜΜΕ από το «συνέ­δριο» παρω­δία, του απά­ντη­σε το αμί­μη­το: “μη με ενο­χλείς τώρα για­τί παίρ­νω το μπά­νιο μου”.

Από τα μεγά­φω­να της συγκέ­ντρω­σης μάλι­στα ακού­στη­κε και το σχε­τι­κό από­σπα­σμα από το ρεπορ­τάζ του δημο­σιο­γρά­φου Δημή­τρη Λάπ­πα στο MEGA με τους συγκε­ντρω­μέ­νους να απα­ντούν με το σύν­θη­μα, «Πανα­γό­που­λε, ο εργά­της περι­μέ­νει βγες από το ντους, κανείς δεν σε ξεπλέ­νει.…» (δεί­τε πάνω το κεντρι­κό video ‑πει­στή­ριο).

ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει την αθλιότητα της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο των δημοσιογράφων

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ, αναφέρει:

«Καταγ­γέλ­λου­με για μια ακό­μα φορά την αθλιό­τη­τα της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ να απα­γο­ρεύ­σει την είσο­δο και την πρό­σβα­ση των δημο­σιο­γρά­φων μέσα στο χώρο του Συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ ώστε να κάνουν απρό­σκο­πτα και χωρίς εμπό­δια τη δου­λειά τους. Μόνο όσοι έχουν να κρύ­ψουν και να δια­στρε­βλώ­σουν χρη­σι­μο­ποιούν τέτοιες μεθόδους.

Είναι ντρο­πή αυτή τη στιγ­μή πολ­λοί δημο­σιο­γρά­φοι να βρί­σκο­νται εκτός του Συνε­δρί­ου, να μην μπο­ρούν να μετα­δώ­σουν εικό­να, να μην μπο­ρούν να πάρουν συνε­ντεύ­ξεις από τους αντι­προ­σώ­πους που συμ­με­τέ­χουν σε αυτό.

Η πρό­τα­ση της ΔΑΣ που κατα­τέ­θη­κε με την έναρ­ξη των εργα­σιών, ώστε να μπουν ελεύ­θε­ρα όλοι οι δημο­σιο­γρά­φοι στο χώρο του Συνε­δρί­ου, κατα­ψη­φί­στη­κε ενιαία από τις παρα­τά­ξεις ΠΑΣΚΕ — ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως επί­σης και η πρό­τα­ση να απο­χω­ρή­σουν τα ΜΑΤ και η Αστυ­νο­μία από το χώρο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο