Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητες Βελόπουλου κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σε ρατσι­στι­κό σχό­λιο ενά­ντια στον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο προ­έ­βη μέσω twitter ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος ενά­ντια στον Γιάν­νη Αντετοκούνμπο.

Λίγες μόλις ώρες μετά το άθλιο, εμε­τι­κό παρα­λή­ρη­μα του «καθη­γη­τή» (;) και στε­λέ­χους του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας Κων­στα­ντί­νου Καλέ­μη — ο οποί­ος ξέρα­σε άφθο­νο μισαν­θρω­πι­σμό ενά­ντια στον Αντε­το­κούν­μπο — έκα­νε την εμφά­νι­ση του ο Βελόπουλος.

Με ανάρ­τη­ση στο Twitter, ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ επα­νέ­λα­βε τη γνω­στή — χρυ­σαυ­γί­τι­κου τύπου — χυδαιό­τη­τα ότι «Έλλη­νας γεν­νιέ­σαι, δε γίνε­σαι» ανα­φε­ρό­με­νος στο μπα­σκε­τμπο­λί­στα των Μιλ­γουό­κι Μπακς.

«ΕΙΠΑΜΕ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΙΕΣΑΙ, ΦΙΛΛΕΛΗΝΑΣ (ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΜΚΟ ΚΛΠ)ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ! ΑΠΟΔΕΙΞΗ; Αντε­το­κούν­μπο: Η Ελλά­δα είναι χώρα λευ­κών, δύσκο­λη η ζωή κάποιου με το χρώ­μα του δικού μου δέρ­μα­τος», έγρα­ψε ο Κ. Βελόπουλος.

velopoulos tweets

Σε άλλο σχό­λιο του, ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης» χαρα­κτή­ρι­σε… «αχά­ρι­στο» και «ρατσι­στή» το διε­θνή μπα­σκε­τμπο­λί­στα, γρά­φο­ντας μάλι­στα ότι ήταν φιλο­ξε­νού­με­νος στην Ελλά­δα. Ξεχνά­νε (δήθεν) οι Βελό­που­λοι ότι ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο γεν­νή­θη­κε στην Ελλάδα…

Το σχό­λιο Βελό­που­λο είναι κι’ αυτό άλλη μια από­δει­ξη των εξαι­ρε­τι­κά φιλό­τι­μων προ­σπά­θειων του — και του κόμ­μα­τος του — να πάρουν τη θέση της δια­λυ­μέ­νης ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Τέτοιου είδους μισαλ­λό­δο­ξες και ρατσι­στι­κές φωνές, σαν του Καλέ­μη, του Βελό­που­λου, των χρυ­σαυ­γι­τών, δεν έχουν καμία θέση στην ελλη­νι­κή κοινωνία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο