Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητες του πράκτορα του Γκουαϊδό στην Αθήνα: Θέλει να καταλάβει την πρεσβεία της Βενεζουέλας!

Ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και θρά­σους, ο εκπρό­σω­πος του Χουάν Γκουαϊ­δό (του πρα­ξι­κο­πη­μα­τία-αχυ­ραν­θρώ­που των ΗΠΑ) στην Ελλά­δα ζητά από την διπλω­μα­τι­κή απο­στο­λή της Βενε­ζου­έ­λας την «ειρη­νι­κή απο­χώ­ρη­ση» της από το κτί­ριο της πρε­σβεί­ας στην Αθήνα!

Σε συνέ­ντευ­ξη του στην εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρος Τύπος« και στον Ιάσω­να Πιπί­νη (πρό­σφα­τα διο­ρι­σμέ­νο σύμ­βου­λο του Κ. Μητσο­τά­κη επί θεμά­των Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής), ο Εδουάρ­δο Παρέ­δες επι­χεί­ρη­σε να εμφα­νι­στεί ως ο… «νέος πρέ­σβης» της Βενε­ζου­έ­λας στην Αθήνα.

Χαρα­κτή­ρι­σε «εμπο­ρι­κό ακό­λου­θο» το νόμι­μο πρέ­σβη της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας Φρέ­ντυ Φερ­νά­ντες και ζήτη­σε από τους υπαλ­λή­λους της πρε­σβεί­ας να υπα­χθούν τώρα στη δική του δικαιο­δο­σία (!) «αν θέλουν να βρί­σκο­νται εντός της νομι­μό­τη­τας και εντός του Συντάγ­μα­τος της Βενεζουέλας».

Συνε­χί­ζο­ντας το όργιο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και παρα­πλη­ρο­φο­ρό­ρη­σης, ο εκπρό­σω­πος του πρα­ξι­κο­πη­μα­τία πρό­σθε­σε μετα­ξύ άλλων: «Το κτί­ριο της πρε­σβεί­ας στην Αθή­να είναι έδα­φος της Βενε­ζου­έ­λας, της οποί­ας μετα­βα­τι­κός πρό­ε­δρος είναι ο Χουάν Γκουαϊ­δό κι εγώ αυτή τη στιγ­μή τον εκπρο­σω­πώ. Πρέ­πει να συζη­τή­σου­με για να βρού­με έναν ειρη­νι­κό τρό­πο, ώστε να λάβει τέλος και ο σφε­τε­ρι­σμός της πρε­σβεί­ας. Δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος να υπάρ­χει προ­σω­πι­κό στην Αθή­να που να σφε­τε­ρί­ζε­ται την εξουσία».

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, βέβαια, είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή από αυτήν που παρου­σιά­ζουν ο Παρέ­δες και ο — κυβερ­νη­τι­κός σύμ­βου­λος πλέ­ον — Ι. Πιπί­νης. Ο οικο­νο­μο­λό­γος Παρέ­δες είναι εκπρό­σω­πος του απο­τυ­χη­μέ­νου πρα­ξι­κο­πη­μα­τία και πρά­κτο­ρα των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό. Πρό­κει­ται, με λίγα λόγια, για ψευ­το­πρέ­σβη, που δεν έχει απο­λύ­τως καμία δικαιο­δο­σία να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται στο όνο­μα της κυβέρ­νη­σης και του λαού της Βενεζουέλας.

Οι δε προ­κλη­τι­κές και παρά­νο­μες προ­τρο­πές του προς το προ­σω­πι­κό της νόμι­μης διπλω­μα­τι­κής απο­στο­λής της Βενε­ζου­έ­λας να «υπα­χθούν στη δικαιο­δο­σία του», απο­τε­λούν άλλο ενα δείγ­μα της φασι­στι­κής νοο­τρο­πί­ας που χαρα­κτη­ρί­ζει την — υπο­κι­νού­με­νη από τις ΗΠΑ — αντι­πο­λί­τευ­ση των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών της Βενεζουέλας.

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων: Τόσο της ΝΔ που έχει ξεδιά­ντρο­πα ανα­γνω­ρί­σει ως «μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο» τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χ. Γκουαϊ­δό, όσο και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ με τα «ήξεις, αφή­ξεις» και την υπο­κρι­τι­κή προ­σή­λω­ση της στην γραμ­μή της Ε.Ε.

Σε κάθε περί­πτω­ση, οι εκπρό­σω­ποι των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών, οι κάθε λογής θλι­βε­ροί αχυ­ράν­θρω­ποι των ΗΠΑ και της CIA, οι εχθροί του λαού της Βενε­ζου­έ­λας, δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο