Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθώος για τον βιασμό, ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού ο Πέτρος Φιλιππίδης

Το δικα­στή­ριο ανα­κοί­νω­σε την από­φα­σή του για τον Πέτρο Φιλιπ­πί­δη, η οποία ελή­φθη ομό­φω­να και στα δύο σκέλη.

Όπως ανα­κοί­νω­σε η πρό­ε­δρος, ο ηθο­ποιός κρί­νε­ται ομό­φω­να αθώ­ος για την πρά­ξη του βια­σμού κατ΄ εξα­κο­λού­θη­ση σε βάρος της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας ηθο­ποιού και  ομό­φω­να ένο­χος για δύο πρά­ξεις από­πει­ρας βια­σμού σε βάρος των άλλων δύο ηθο­ποιών γυναι­κών που τον κατήγγειλαν.

Η από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου είναι σύμ­φω­νη με την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως έδρας.

Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά ζήτησε η Εισαγγελέας

Να μην δεχθεί το δικα­στή­ριο τα δύο ελα­φρυ­ντι­κά που ζήτη­σε η υπε­ρά­σπι­ση του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, ειση­γή­θη­κε η Εισαγ­γε­λέ­ας Έδρας Στέλ­λα Στόγια.

Η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός ζήτη­σε να μην ανα­γνω­ρί­σουν οι δικα­στές ούτε το ελα­φρυ­ντι­κό της καλής συμπε­ρι­φο­ράς μετά την πρά­ξη, ούτε του σύν­νο­μου βίου που αιτή­θη­κε ο κατα­δι­κα­σθείς ηθοποιός.

Όπως ανέ­φε­ρε η κ. Στό­για ανα­φε­ρό­με­νη στο πρώ­το ελαφρυντικό :

“Για την ανα­γνώ­ρι­ση της καλής συμπε­ρι­φο­ράς μετά την πρά­ξη απαι­τεί­ται θετι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του δρά­στη για μεγά­λο διά­στη­μα. Πρέ­πει να έχει τέτοια συμπε­ρι­φο­ρά ώστε να δημιουρ­γεί­ται στους τρί­τους απο­ρία σχε­τι­κά πώς αυτός ο άνθρω­πος τέλε­σε αδί­κη­μα. Δεν αρκεί η μη τέλε­ση από τον κατη­γο­ρού­με­νο αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων, αλλά απαι­τεί­ται η τέλε­ση θετι­κών περι­στα­τι­κων που να δηλώ­νουν αρμο­νι­κή και ομα­λή κοι­νω­νι­κής συμ­βί­ω­σης . Ανα­φέρ­θη­κε από την υπε­ρά­σπι­ση όλως αορί­στως ότι από το 2014 και έπει­τα (χρό­νος τέλε­σης της μίας από τις πρά­ξεις για τις οποί­ες καταδικάστηκε)δεν ακού­στη­κε τίπο­τα σε βάρος του κατη­γο­ρου­μέ­νου. Ο κατη­γο­ρού­με­νος επι­κα­λεί­ται περι­στα­τι­κά της συνή­θους συμπε­ρι­φο­ράς και ότι δεν ακού­στη­κε κάτι σε βάρος του. Αυτό όμως δεν είναι ακρι­βές κατά την κρί­ση μου και επι­κα­λού­μαι την κατά­θε­ση του στε­λέ­χους του Ant1 για παρε­νό­χλη­ση το 2016 και την κατά­θε­ση της κ. Δρο­σα­κη για περι­στα­τι­κά με το 2014”.

Η κ. Στό­για ζήτη­σε να απορ­ρι­φθεί και το ελα­φρυ­ντι­κό του σύν­νο­μου βίου, τονί­ζο­ντας πως: «Το γεγο­νός ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος δια­θέ­τει λευ­κό ποι­νι­κό μητρώο δεν αρκεί από μόνο του. Οι πρά­ξεις για τις οποί­ες κατα­δι­κά­στη­κε ο κατη­γο­ρού­με­νος, δεν ήταν «παρα­φω­νί­ες» στην υπό­λοι­πη ζωή του. Ο κατη­γο­ρού­με­νος λέει η υπε­ρά­σπι­ση έχει λευ­κό ποι­νι­κό μητρώο και ήταν ελε­ή­μων. Ο ισχυ­ρι­σμός προ­βάλ­λε­ται αορί­στως κατά τη γνώ­μη μου. Η συμπε­ρι­φο­ρά του κατη­γο­ρου­μέ­νου δεν ήταν παρα­φω­νία ή έκπλη­ξη σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη ζωή του. Είχε προη­γη­θεί αντι­κοι­νω­νι­κή συμπε­ρι­φο­ρά από μέρους και ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρω όσα κατέ­θε­σε η Εβε­λί­να Παπού­λια για περι­στα­τι­κά το 1996”.

Το δικα­στή­ριο θα απο­φα­σί­σει σε λίγη ώρα αν θα δεχθεί τους ισχυ­ρι­σμούς της υπε­ρά­σπι­σης ή την εισαγ­γε­λι­κή πρόταση.

Η δια­δι­κα­σία αφού κρι­θεί το θέμα των ελα­φρυ­ντι­κών θα συνε­χι­στεί με το θέμα της ποι­νής που θα επιβληθεί.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο