Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αιγάλεω: Επίθεση τραμπούκων φασιστών σε μέλος του ΚΚΕ

Οι Οργα­νώ­σεις Αιγά­λεω του ΚΚΕ «καταγ­γέλ­λουν την οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση και προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης από τρα­μπού­κους φασί­στες, σε μέλος του ΚΚΕ, που απο­χω­ρού­σε τη Δευ­τέ­ρα από συγκέ­ντρω­ση του Κόμ­μα­τος στη συνοι­κία της Αναγέννησης».

Σημειώ­νουν:

«Η ομά­δα των θρα­σύ­δει­λων φασι­στοει­δών με τα κρά­νη, κατά την προ­σφι­λή τους τακτι­κή μετά την κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, εμφα­νί­ζο­νται με άλλες ονο­μα­σί­ες, και δρουν με όρους συμμορίας.

Αφού έβγα­λαν όλο το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό τους μένος στην προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης του συντρό­φου μας, ξανα­κρύ­φτη­καν στις τρύ­πες τους.

Οι φασί­στες σαν καλά μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος ξανα­βγή­καν από το σκο­τά­δι, τώρα που τα αφε­ντι­κά τους, τους έχουν ανά­γκη για να τρο­μο­κρα­τή­σουν το λαό, προ­κει­μέ­νου να μην εκφρα­στεί η αγα­νά­κτη­ση που υπάρχει.

Στο στό­χα­στρό τους βρί­σκε­ται η δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που είναι απο­λύ­τως λογι­κό να τους ενο­χλεί. Βρί­σκε­ται η δρά­ση αγω­νι­στών που δίνουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη να οργα­νω­θεί ο αγώ­νας ενά­ντια στην ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την κατά­στα­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος που διαρ­κώς ροκα­νί­ζε­ται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, τον πόλε­μο που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία και τις συνέ­πειες από αυτόν.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ. Ο λαός έχει τη δύνα­μη να απο­μο­νώ­σει, να ξερι­ζώ­σει στην κυριο­λε­ξία το φασι­σμό — ναζι­σμό, μαζί και τις εγκλη­μα­τι­κές απάν­θρω­πες θεω­ρί­ες του.

Ο λαός του Αιγά­λεω άλλω­στε, έχει γρά­ψει ηρω­ι­κές σελί­δες, απο­κρού­ο­ντας τους ιδε­ο­λο­γι­κούς προ­γό­νους των σημε­ρι­νών φασι­στών. Έχει ήρω­ες σε κάθε γει­το­νιά, που θυσιά­στη­καν όταν καλέ­στη­καν να στα­μα­τή­σουν τους Γερ­μα­νούς φασί­στες — ναζιστές.»

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο