Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αιγίνιο: Για κακουργήματα οι συλληφθέντες ακροδεξιοί — Είχαν προαναγγείλει την επίθεση και στοχοποιήσει εκπαιδευτικούς

Μόνο έκπλη­ξη δεν προ­κά­λε­σε στην τοπι­κή κοι­νω­νία το «ντου» των ακρο­δε­ξιών στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα του Αιγι­νί­ου όπου και «συνέ­λα­βαν» τον διευ­θυ­ντή Γυμνα­σί­ου.  Η συγκε­κρι­μέ­νη ενέρ­γεια είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί όπως επί­σης μέλη της ομά­δας των ακρο­δε­ξιών δημιουρ­γού­σαν επει­σό­δια έξω από το σχολείο.

“Πρό­κει­ται για ομά­δες που, όποιο τίτλο και αν χρη­σι­μο­ποιούν, απο­τε­λούν νέα εκδο­χή ταγ­μά­των εφό­δου”, τονί­ζει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του, ανα­φε­ρό­με­νο στους δρά­στες της επί­θε­σης, και προ­σθέ­τει ότι “η άρνη­ση της μάσκας και των εμβο­λί­ων, που επι­κα­λού­νται, είναι το όχη­μα μέσα από το οποίο προ­σπα­θούν να περά­σουν φασι­στι­κές αντι­λή­ψεις και πρακτικές”.

Στον εισαγγελέα οι ακροδεξιοί

Στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Κατε­ρί­νης οδη­γή­θη­καν οι 11 συλ­λη­φθέ­ντες για το περι­στα­τι­κό της «σύλ­λη­ψης» του διευ­θυ­ντή Γυμνα­σί­ου του Αιγι­νί­ου, στην Πιε­ρία, με την αιτιο­λο­γία ότι παρα­βιά­ζει το Σύνταγ­μα, επει­δή εφαρ­μό­ζει τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα ανα­φο­ρι­κά με τον περιο­ρι­σμό δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού στην εκπαι­δευ­τι­κή κοινότητα.

Μετα­ξύ των 9 αντρών και 2 γυναι­κών, μελών της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ομά­δας «Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος», είναι ένας από­στρα­τος αστυ­νο­μι­κός, μια δασκά­λα χορού, ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες, αγρό­τες και άνερ­γοι. Μόνο τρεις από αυτούς έχουν παι­διά που φοι­τούν στο Γυμνά­σιο του Αιγινίου.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για αρπα­γή από κοι­νού, βία κατά υπαλ­λή­λων, δια­τά­ρα­ξη λει­τουρ­γί­ας Υπη­ρε­σί­ας, παρα­βί­α­ση μέτρων για πρό­λη­ψη ασθε­νειών, απει­λή, συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση, απλή σωμα­τι­κή βλά­βη και παρα­βί­α­ση της νομο­θε­σί­ας περί προ­σω­πι­κών δεδομένων

Εν όψει της μετα­γω­γής τους στα Δικα­στή­ρια της Κατε­ρί­νης, στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία αρνή­θη­καν να υπο­βλη­θούν στον προ­βλε­πό­με­νο έλεγ­χο για κορο­νο­ϊό και για αυτό το λόγο σχη­μα­τί­στη­κε ξεχω­ρι­στή δικογραφία.

Εξάλ­λου, γονείς και μαθη­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στην κεντρι­κή πλα­τεία του Αιγι­νί­ου συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το πρω­το­φα­νές περιστατικό.

Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Πρό­κει­ται για μία 49χρονη από την Πιε­ρία και μια 54χρονη από την Ημα­θία. Όσον αφο­ρά στους άνδρες, οι 4 είναι από την Πιε­ρία, δύο από την Ημα­θία και οι υπό­λοι­ποι από την Αττι­κή, τα Τρί­κα­λα και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι συλ­λη­φθέ­ντες είναι από 42 έως άνω των 70 ετών. Οι τρεις από τους 11 συλ­λη­φθέ­ντες έχουν παι­διά που φοι­τούν στο συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λι­κό συγκρότημα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι σε βάρος ενός από τους συλ­λη­φθέ­ντες, με τόπο κατοι­κί­ας την Ημα­θία, είχαν κατα­θέ­σει μήνυ­ση οι διευ­θυ­ντές του Γυμνα­σί­ου και του Λυκεί­ου την 6η Δεκεμ­βρί­ου, καθώς ο συγκε­κρι­μέ­νος, που δηλώ­νει άνερ­γος, πήγαι­νε καθη­με­ρι­νά έξω από το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα και προ­κα­λού­σε μικρο­ε­πει­σό­δια δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για την εφαρ­μο­γή υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων. Υπο­στή­ρι­ζε μάλι­στα ότι «επι­τάσ­σει» το σχο­λείο λέγο­ντας ότι είναι εξου­σιο­δο­τη­μέ­νος από άλλους γονείς. Δεν είχε τότε συλ­λη­φθεί εντός ορί­ων του αυτο­φώ­ρου και η μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά στάλ­θη­κε στον εισαγγελέα.

Η πρωτοφανής «σύλληψη»

Το πρω­το­φα­νές περι­στα­τι­κό εξε­λί­χθη­κε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί της Παρα­σκευ­ής, την ώρα που ο διευ­θυ­ντής του Γυμνα­σί­ου έμπαι­νε στο σχο­λι­κό συγκρότημα.

Οι 11, που αντι­δρούν στην εφαρ­μο­γή στο σχο­λείο των υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων κατά της COVID, τον ακι­νη­το­ποί­η­σαν, του πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες, τον επι­βί­βα­σαν παρά τη θέλη­σή του σε ένα από τα αυτο­κί­νη­τά τους και τον οδή­γη­σαν στο Α.Τ. Κολιν­δρού, με το πρό­σχη­μα ότι παρα­βιά­ζει το Σύνταγμα.

Εκεί, βεβαί­ως, οι έντε­κα συνε­λή­φθη­σαν και σε βάρος του ασκή­θη­κε κακουρ­γη­μα­τι­κή δίω­ξη για σει­ρά αδι­κη­μά­των, ενώ ο διευ­θυ­ντής του Γυμνα­σί­ου Αιγι­νί­ου μετα­φέρ­θη­κε στο Κέντρο Υγεί­ας για τις πρώ­τες βοή­θειες, καθώς έφε­ρε εκδο­ρές στα χέρια από τις χειροπέδες.

Η δικογραφία

Ειδι­κό­τε­ρα, σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για τα κατά περί­πτω­ση αδικήματα:

–της αρπα­γής από κοι­νού, της βίας κατά υπαλ­λή­λων και δικα­στι­κών προ­σώ­πων από κοινού,
–της δια­τά­ρα­ξης της λει­τουρ­γί­ας της Υπη­ρε­σί­ας από κοι­νού, της παρα­βί­α­σης μέτρων για την πρό­λη­ψη ασθε­νειών από κοινού,
–της απει­λής,
–της συκο­φα­ντι­κής δυσφήμησης,
–της απλής σωμα­τι­κής βλάβης
–και για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί προ­σω­πι­κών δεδομένων.

Αυτόπτης μάρτυρας

Συντα­ρα­κτι­κή ήταν η μαρ­τυ­ρία στον ΣΚΑΪ του Αντώ­νη Γιο­βα­νό­που­λου, εκπαι­δευ­τι­κού – δασκά­λου, αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα, ο οποί­ος δήλω­σε ότι άκου­σε τον διευ­θυ­ντή να φωνά­ζει βοήθεια.

«Είδα μια ομά­δα ανθρώ­πων να έχουν κυριο­λε­κτι­κά περι­κυ­κλω­μέ­νο ασκού­σαν βία επά­νω του. Φώνα­ζε βοή­θεια… Πλη­σί­α­σα, του είχαν περά­σει χει­ρο­πέ­δες, φαι­νό­ταν σε πολύ άσχη­μη κατά­στα­ση ο άνθρω­πος. Τον έβα­λαν σε ένα αυτο­κί­νη­το, τους ακο­λού­θη­σα για­τί δεν ήξε­ρα πού θα τον πήγαι­ναν, μού ανα­κοί­νω­σαν ότι θα τον πάνε στην αστυ­νο­μία. Αλλά σε ποια αστυ­νο­μία; Θεώ­ρη­σα υπο­χρέ­ω­σή μου να ακο­λου­θή­σω ώστε να ενη­με­ρώ­νω τις αρχές για το πού τον πηγαί­νουν… Μάλι­στα προ­σπά­θη­σα να τους στα­μα­τή­σω ‘δεν βλέ­πε­τε τον άνθρω­πο είναι σε άσχη­μη κατά­στα­ση θα πάθει κάτι στα χέρια σας, θα το έχε­τε κρί­μα στο λαι­μό σας’… Η απά­ντη­σή τους ήταν ρητή κατη­γο­ρη­μα­τι­κή και εξα­γριω­μέ­νη, μού είπαν: ‘ο ίδιος όπως βασα­νί­ζει τα παι­διά μας έτσι θα βρε­θεί κι αυτός σε αυτή τη θέση τώρα’. Με σόκα­ραν όλα αυτά…»

«Μού ήταν παντε­λώς άγνω­στοι δεν τους είχα συνα­ντή­σει ποτέ μου… Αργο­τε­ρα στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα ήρθαν και κάποιοι γνω­στοί από το Αιγί­νιο, 3 άτο­μα συγκε­κρι­μέ­να (…) Αυτό που με ενδιέ­φε­ρε ήταν να κρα­τή­σω όσο πιο ψύχραι­μο γινό­ταν το γυμνα­σιάρ­χη. Εγώ τον πήγα στο κέντρο υγεί­ας, αυτή τη στιγ­μή είναι καλά. Το πρωί στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα ήταν ήρε­μος απλώς είχε κάποιες εκδο­ρές στα χέρια από τις χει­ρο­πέ­δες που του βάλα­νε. Το έντυ­πο που δώσα­νε για την επί­τα­ξη του σχο­λεί­ου είχε κυκλο­φο­ρή­σει στα social media, και ξέρω ότι δέχο­νταν απει­λές και ο γυμνα­σιάρ­χης και ο λυκειάρ­χης και η υπεύ­θυ­νη COVID. Το Σεπτέμ­βριο πριν ξεκι­νή­σει η χρο­νιά ή στην πολύ αρχή της είχαν πάει στο σχο­λείο και είχαν εκτο­ξεύ­σει απει­λές», πρό­σθε­σε ο κ. Γιοβανόπουλος.

Η προαναγγελθείσα επίθεση

Στο στό­χα­στρο της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ομά­δας «Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος» ήταν ήδη από τα τέλη Νοεμ­βρί­ου το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα του Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου Αιγι­νί­ου Πιε­ρί­ας, σύμ­φω­να με τις προ­φο­ρι­κές και γρα­πτές καταγ­γε­λί­ες, στις οποί­ες δηλώ­νουν ότι έχουν προ­βεί εκπαι­δευ­τι­κοί προς τις αστυ­νο­μι­κές και εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

Όπως λένε, το περι­στα­τι­κό που συνέ­βη, με τη βίαιη επί­θε­ση στον διευ­θυ­ντή του Γυμνα­σί­ου και τη μετα­φο­ρά του από τους επι­τι­θέ­με­νους με χει­ρο­πέ­δες στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Πύδνας- Κολιν­δρού είχε «προ­α­ναγ­γελ­θεί» από τη συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα αρνη­τών της παν­δη­μί­ας, τόσο σε επί­πε­δο φρα­στι­κών απει­λών έξω από το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα, αλλά και με δημο­σιεύ­σεις στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα μετέ­βη μετά το πρω­ι­νό περι­στα­τι­κό ο περι­φε­ρεια­κός Διευ­θυ­ντής Εκπαί­δευ­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Θωμάς Μπα­χα­ρά­κης, ο οποί­ος δήλω­σε στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο πως ο ίδιος ήταν ενή­με­ρος για τη δρά­ση της συγκε­κρι­μέ­νης ομά­δας έξω από το σχο­λείο κατά τις προη­γού­με­νες μέρες, τα επει­σό­δια που είχαν προη­γη­θεί του σημε­ρι­νού, αλλά και για την κινη­το­ποί­η­ση που έγι­νε προς τις αρμό­διες αρχές από την πλευ­ρά του σχο­λεί­ου σε συνερ­γα­σία με την διεύ­θυν­ση δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης Πιερίας.

«Ήμα­σταν σε διαρ­κή επι­κοι­νω­νία και συνερ­γα­σία με την εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα και τη διευ­θύ­ντρια της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας τις τελευ­ταί­ες μέρες και είχε ζητη­θεί η λήψη μέτρων, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ομα­λή λει­τουρ­γία του σχο­λεί­ου», επι­σή­μα­νε ο κ. Μπαχαράκης.

«Ονομαστικές απειλές σε βάρος εκπαιδευτικών»

Οι φρα­στι­κές επι­θέ­σεις και απει­λές σε βάρος εκπαι­δευ­τι­κών, που ξεκί­νη­σαν στα τέλη Νοεμ­βρί­ου ήταν ονο­μα­στι­κές, σύμ­φω­να με τον διευ­θυ­ντή του Λυκεί­ου Αιγι­νί­ου Γιώρ­γο Γκαϊ­τα­τζή, ο οποί­ος, όπως δήλω­σε, ήταν ένας από τους στό­χους της σημε­ρι­νής επίθεσης.

«Στά­θη­κα τυχε­ρός για­τί τη στιγ­μή που εμφα­νί­στη­καν είχα πάει να πάρω έναν καφέ. Ο στό­χος ήμουν εγώ, ο διευ­θυ­ντής γυμνα­σί­ου και μία καθη­γή­τρια που είχε δια­τε­λέ­σει σε προη­γού­με­νη περί­ο­δο υπεύ­θυ­νη covid του σχο­λεί­ου. Μας βρί­ζουν ονο­μα­στι­κά σε σελί­δες στο facebook», διευ­κρί­νι­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι «οι φρα­στι­κές επι­θέ­σεις και απει­λές ξεκί­νη­σαν μέσα στον Νοέμ­βρη, καθώς αυτοί θεω­ρούν ότι τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα που εφαρ­μό­ζο­νται στα σχο­λεία είναι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κά και ότι εμείς που τα εφαρ­μό­ζου­με είμα­στε επί­ορ­κοι και προδότες».

Η πρώ­τη φορά που ενη­με­ρώ­θη­καν οι Αρχές, σύμ­φω­να με τον κ. Γκαϊ­τα­τζή, ήταν στις 24 Νοεμ­βρί­ου, όταν οι αυτο­α­πο­κα­λού­με­νοι «Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος» πήγαν στο σχο­λείο, απεί­λη­σαν τους εκπαι­δευ­τι­κούς και προ­κά­λε­σαν ανα­στά­τω­ση, λόγω της οποί­ας κρί­θη­κε ανα­γκαίο να απο­χω­ρή­σουν οι μαθη­τές από τις τάξεις. Αντί­στοι­χο επει­σό­διο επα­να­λή­φθη­κε την επό­με­νη μέρα.

«Ήλθαν αρκε­τές φορές, του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις, εκ των οποί­ων οι δύο σε μία ημέ­ρα. Με ύφος επι­θε­τι­κό εκτό­ξευ­σαν στον πρό­σω­πό μου απει­λές […] Ενη­με­ρώ­σα­με τις αρχές και τηλε­φω­νι­κώς και εγγρά­φως, κι εγώ και ο διευ­θυ­ντής γυμνα­σί­ου, ενώ υπο­βλή­θη­κε μήνυ­ση στις 6 Δεκεμ­βρί­ου, καθώς από την Κυρια­κή δια­κι­νού­ταν η πλη­ρο­φο­ρία ότι αυτή τη Δευ­τέ­ρα, η ομά­δα θα υλο­ποιού­σε “επι­τά­ξεις” στο σχο­λείο», πρό­σθε­σε ο κ. Γκαϊ­τα­τζής, ο οποί­ος στα μέλη που απαρ­τί­ζουν την ομά­δα έχει ανα­γνω­ρί­σει δύο γονείς μαθη­τών των σχο­λεί­ου, σημειώ­νο­ντας, ωστό­σο, ότι ο «ενορ­χη­στρω­τής» των επι­θέ­σε­ων, ο οποί­ος κατο­νο­μά­ζε­ται και στη μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά, δεν έχει καμία σχέ­ση με το σχο­λείο, «δεν έχει παι­δί στο σχο­λείο, ούτε και έχει σχέ­ση με την περιο­χή, είναι από την Αλε­ξάν­δρεια Ημαθίας».

Μετά τη μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά που κατα­τέ­θη­κε, αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποιού­σαν τη Δευ­τέ­ρα τακτι­κές περι­πο­λί­ες γύρω από το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα, αλλά προ­σα­γω­γές στο πλαί­σιο αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας δεν μπο­ρού­σαν να γίνουν, καθώς είχε παρέλ­θει η προ­θε­σμία σε σχέ­ση με τον χρό­νο των καταγ­γελ­λό­με­νων περι­στα­τι­κών (24 και 25 Νοεμβρίου).

Πηγές: Καθη­με­ρι­νή — ΑΠΕ

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο