Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αιθαλομίχλη «πνίγει» τα Γιάννενα

Υψη­λές τιμές αιθα­λο­μί­χλης, κατα­γρά­φο­νται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες στην πόλη των Ιωαν­νί­νων. Από τις μετρή­σεις που έγι­ναν στον σταθ­μό ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης της Περι­φέ­ρειας Ηπεί­ρου, που είναι εγκα­τε­στη­μέ­νος στο κέντρο της πόλης, δια­πι­στώ­θη­κε υπέρ­βα­ση της συγκέ­ντρω­σης αιω­ρού­με­νων σωμα­τι­δί­ων, κυρί­ως την χθε­σι­νή ημέ­ρα, όπου η μέση ημε­ρή­σια τιμή ξεπέ­ρα­σε το όριο των 100 μg/m3, φθά­νο­ντας τα 105 μg/m3, με αυξη­μέ­νες τιμές συγκε­ντρώ­σε­ων κυρί­ως τις βρα­δι­νές ώρες.

Η Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση προς το κοι­νό στην οποία αναφέρει:

«Δεδο­μέ­νου ότι οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες, όπως προ­κύ­πτει από την συνερ­γα­σία των υπη­ρε­σιών μας με το εργα­στή­ριο Μετε­ω­ρο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων, δεν πρό­κει­ται να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν, ιδιαί­τε­ρα τις επό­με­νες δύο ημέ­ρες, σύμ­φω­να και με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, “Βρα­χυ­πρό­θε­σμα σχέ­δια δρά­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης από αιω­ρού­με­να σωμα­τί­δια” του ΦΕΚ Β’ 3272/23.12.2013, απαι­τεί­ται η ενη­μέ­ρω­ση του πλη­θυ­σμού για την λήψη μέτρων προφύλαξης».

Ειδι­κό­τε­ρα οι συστά­σεις της Περι­φέ­ρειας απευ­θύ­νο­νται σε ευά­λω­τα άτο­μα, αλλά και στον γενι­κό πληθυσμό.

Όπως σημειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα ή καρ­διο­πα­θείς, καθώς παι­διά και τα άτο­μα άνω των 65 ετών, θα πρέ­πει να περιο­ρί­σουν τη σωμα­τι­κή άσκη­ση ή την δρα­στη­ριό­τη­τα και το χρό­νο παρα­μο­νής τους, σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους. ‘Ατο­μα με άσθμα, μπο­ρεί να χρεια­στούν πιο συχνά εισπνο­ές ανα­κου­φι­στι­κού φαρμάκου.

Επί­σης, κάθε άτο­μο θα πρέ­πει να περιο­ρί­σει τη σωμα­τι­κή άσκη­ση, ιδιαί­τε­ρα αν αισθά­νε­ται ενό­χλη­ση στα μάτια ή εμφα­νί­ζει βήχα, ρινι­κή συμ­φό­ρη­ση ή ενό­χλη­ση στο λαιμό.

Οι συγκε­κρι­μέ­νες συστά­σεις ισχύ­ουν για την περιο­χή του Δήμου Ιωαν­νι­τών και για το χρο­νι­κό διά­στη­μα από Τετάρ­τη, 18.12.2019 και ώρα 12:00 ως την Παρα­σκευή 20.12.2019 και ώρα 12:00, οπό­τε και θα γίνει επα­νε­κτί­μη­ση της κατάστασης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο