Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ποια είναι η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι η νέα Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά την εκλο­γή της στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που έγι­νε σήμε­ρα το πρωί σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της Βουλής.

Σε σύνο­λο 294 βου­λευ­τές η υπο­ψη­φιό­τη­τα της Αικ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου συγκέ­ντρω­σε 261 θετι­κές ψήφους από τους βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ και εκλέ­χτη­κε από την πρώ­τη ψηφο­φο­ρία όπου απαι­τού­νταν 200 θετι­κές ψήφοι. «Παρών» δήλω­σαν 33 βου­λευ­τές, ενώ έξι ήταν απόντες.

Το ΚΚΕ δήλω­σε «παρών», όπως επί­σης η Ελλη­νι­κή Λύση και το ΜΕΡΑ 25.

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου θα ορκι­στεί και θα ανα­λά­βει καθή­κο­ντα στις 13 Μαρ­τί­ου 2020.

Το βιογραφικό της νέας Προέδρου

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1956. Είναι πτυ­χιού­χος του τμή­μα­τος Νομι­κής της Νομι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, από την οποία απο­φοί­τη­σε το 1978.

Το 1982 διο­ρί­σθη­κε ειση­γη­τής στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας. Το 1988 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του παρέ­δρου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Γ΄ Τμή­μα. Το 2000 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του συμ­βού­λου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Ε’ Τμή­μα. Στις 23.10.2015 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του αντι­προ­έ­δρου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Γ´ Τμή­μα, ως ανα­πλη­ρώ­τρια πρό­ε­δρος. Στις 17.10.2018 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του προ­έ­δρου του δικαστηρίου

Στο πλαί­σιο της εκπαι­δευ­τι­κής της άδειας (1989–1990), παρα­κο­λού­θη­σε μαθή­μα­τα συνταγ­μα­τι­κού και διοι­κη­τι­κού δικαί­ου μετα­πτυ­χια­κού επι­πέ­δου στο Πανε­πι­στή­μιο της Σορ­βόν­νης, PARIS II.

Διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της Ένω­σης Δικα­στι­κών Λει­τουρ­γών του ΣτΕ (1993–1995 και 2000–2001), γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας (1985–1986) και αντι­πρό­ε­δρος (2006–2008). Υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κής Επι­τρο­πής (1993–1995). Δίδα­ξε δίκαιο περι­βάλ­λο­ντος στην Εθνι­κή Σχο­λή Δικα­στών (2005–2014). Ορί­σθη­κε μέλος της επι­τρο­πής Εισα­γω­γι­κού και Εξα­γω­γι­κού Δια­γω­νι­σμού της σχο­λής αυτής και διε­τέ­λε­σε μέλος του συμ­βου­λί­ου σπου­δών (2010–2013).

Διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος του πει­θαρ­χι­κού συμ­βου­λί­ου του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών (2013–2015). Από τον Μάρ­τιο του 2015 είναι πρό­ε­δρος του επι­στη­μο­νι­κού σωμα­τεί­ου «Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Δικαί­ου του Περιβάλλοντος».

Ω σύμ­βου­λος Επι­κρα­τεί­ας ήταν ειση­γή­τρια σε πολ­λές μεγά­λες υπο­θέ­σεις όπως η εκτρο­πή του Αχε­λώ­ου ποτα­μού στον Θεσ­σα­λι­κό κάμπο, η διά­σω­ση των προ­σφυ­γι­κών της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας ως δια­τη­ρη­τέ­ων κλπ.

Γνω­ρί­ζει την αγγλι­κή και γαλ­λι­κή γλώσσα.

sakellaropoulou

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο