Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αισχρή κάλυψη των τραμπουκισμών από Ένωση των αστυνομικών — Απειλές σε βάρος της προέδρου της ΟΕΝΓΕ

Απα­ρά­δε­κτη ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Ένω­ση Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, που δεί­χνει ότι το περι­στα­τι­κό στο «Θριά­σιο» δεν είναι μεμονωμένο
Συνέ­χεια στον αυταρ­χι­σμό και τους τρα­μπου­κι­σμούς, στα πρό­τυ­πα του δόγ­μα­τος «νόμος και τάξη», που εκδη­λώ­θη­κε σε βάρος της εφη­με­ρεύ­ου­σας για­τρού και προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ Αφρο­δί­της Ρέτζιου, το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το στο «Θριά­σιο» Νοσο­κο­μείο, δίνει η Ένω­ση Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, με μια κατά­πτυ­στη ανακοίνωση.
Θυμί­ζου­με ότι το Σάβ­βα­το 17 Αυγού­στου αστυ­νο­μι­κοί φρου­ροί και άνδρες της ομά­δας ΔΙΑΣ εισέ­βα­λαν στην Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του νοσο­κο­μεί­ου και επι­χεί­ρη­σαν να συλ­λά­βουν την Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, κατά τη διάρ­κεια της εφη­με­ρί­ας της! Η απα­ρά­δε­κτη αυτή επι­χεί­ρη­ση έγι­νε μετά από αίτη­μα της για­τρού σε αστυ­νο­μι­κό φρου­ρό που συνό­δευε κρα­τού­με­νο ασθε­νή να μην οπλο­φο­ρεί μέσα στην κλι­νι­κή. Τη στιγ­μή εκεί­νη, στην κλι­νι­κή νοση­λεύ­ο­νταν 34 ασθε­νείς και η παρου­σία όπλου στον χώρο εγκυ­μο­νού­σε σοβα­ρούς κιν­δύ­νους για την ασφά­λειά τους.

Το αίτη­μα αυτό της για­τρού υπα­γο­ρεύ­θη­κε από την ιατρι­κή δεο­ντο­λο­γία, αλλά και από τα προ­βλε­πό­με­να από τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία (ΠΔ 215/2006 — ΦΕΚ 217/Α’/12.10.2006). Ωστό­σο, ο αστυ­νο­μι­κός κάλε­σε ενι­σχύ­σεις, με συνέ­πεια να κατα­φτά­σουν πέντε ένο­πλοι της ομά­δας ΔΙΑΣ, απει­λώ­ντας να συλ­λά­βουν την για­τρό. Μόνο μετά τις έντο­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες, που προ­κά­λε­σαν παρέμ­βα­ση και της διοί­κη­σης του νοσο­κο­μεί­ου, οι αστυ­νο­μι­κοί απο­χώ­ρη­σαν, αφού πρώ­τα κατέ­γρα­ψαν το περι­στα­τι­κό στο αστυ­νο­μι­κό δελτίο.

Η κατάπτυστη ανακοίνωση

Στον από­η­χο του παρα­πά­νω περι­στα­τι­κού, η ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Ένω­σή Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής επι­βε­βαιώ­νει τις καταγ­γε­λί­ες της ΟΕΝΓΕ ότι τα κρού­σμα­τα της αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας δεν είναι μεμο­νω­μέ­να, αλλά «ενθαρ­ρύ­νο­νται» στο πλαί­σιο της «εμπέ­δω­σης» κλί­μα­τος «νόμου και τάξης» απέ­να­ντι σε εργα­ζό­με­νους και συν­δι­κα­λι­στές, συνο­λι­κά απέ­να­ντι στο λαό, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και της ίδιας της αστυ­νο­μί­ας.

Έτσι, η Ενω­ση εμφα­νί­ζε­ται να «ζητά­ει και τα ρέστα», δίνο­ντας πλή­ρη κάλυ­ψη στους τρα­μπου­κι­σμούς, ανα­φέ­ρο­ντας με θρά­σος ότι «ο μόνος αρμό­διος και υπεύ­θυ­νος για τη φύλα­ξη κρα­του­μέ­νων ασθε­νών είναι ο αστυ­νο­μι­κός που έχει δια­τα­χθεί από την υπη­ρε­σία του για το σκο­πό αυτό και ουδείς έχει δικαί­ω­μα να παρεμ­βαί­νει στο έργο του», ανα­φέ­ρει η Ενωση.

Μόνο που στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση, όπως και σε άλλες που έχουν κατά και­ρούς καταγ­γελ­θεί, είναι οι ίδιοι που παρεμ­βαί­νουν και δυσκο­λεύ­ουν το έργο των για­τρών, ενώ μόλις τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη, νεα­ρός ασθε­νής αυτο­κτό­νη­σε στη γενι­κή εφη­με­ρία του Νοσο­κο­μεί­ου του Ρίου, όταν άρπα­ξε το όπλο του αστυ­νο­μι­κού που τον συνό­δευε και αυτοπυροβολήθηκε.

Η Ένω­ση επι­τί­θε­ται στην συν­δι­κα­λί­στρια για­τρό επει­δή ήταν υπο­ψή­φια με το ΚΚΕ στις τελευ­ταί­ες ευρω­ε­κλο­γές και προ­σπα­θεί μάταια να την απα­ξιώ­σει, με τη χυδαία κατη­γο­ρία ότι οι «προ­ο­δευ­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες» της στό­χο έχουν να «φιλο­τε­χνή­σουν συν­δι­κα­λι­στι­κό και πολι­τι­κό προ­φίλ» και να «χτί­σουν καριέ­ρα στην πλά­τη των αστυ­νο­μι­κών»! Στο ίδιο μήκος κύμα­τος, συκο­φα­ντεί το σύνο­λο των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών ως υπεύ­θυ­νους για τα φακε­λά­κια και το «ξεζού­μι­σμα των Ελλή­νων πολι­τών».

Αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις

Τον αυταρ­χι­σμό και την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία σε βάρος της προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοι­νώ­σεις τους μια σει­ρά συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις.

«Κατα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα το συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός και προει­δο­ποιού­με ότι τέτοιου είδους πρα­κτι­κές δεν έχουν θέση στα νοσο­κο­μεία», τονί­ζει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο «Αττι­κό» και ξεκα­θα­ρί­ζει πως θα συνε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται «το δικαί­ω­μα των ασθε­νών μας σε αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες νοση­λεί­ας απέ­να­ντι σε όποιον το τσα­λα­πα­τά».

Παράλ­λη­λα, καταγ­γέλ­λει τη στά­ση της Ενω­σης Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, που «αντί να απο­λο­γη­θεί για την τρα­μπού­κι­κη συμπε­ρι­φο­ρά μίας μικρής ομά­δας αστυ­νο­μι­κών (το λιγό­τε­ρο δηλα­δή που θα μπο­ρού­σε να κάνει) δημο­σί­ευ­σε μία κατά­πτυ­στη φασι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου ανα­κοί­νω­ση.

(…) Χαρα­κτη­ρί­ζει το να μην οπλο­φο­ρεί κάποιος σε ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή ως “προ­ο­δευ­τι­κή ευαι­σθη­σία”! Θεω­ρεί πως μπο­ρεί ο κάθε αστυ­νο­μι­κός να ζητά­ει στοι­χεία από εφη­με­ρεύ­ο­ντα για­τρό όπο­τε του γου­στά­ρει! Κατη­γο­ρεί τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς συλ­λή­βδην ως “φακε­λά­κη­δες”! Αυτά έγρα­ψαν και είπαν τα “λαγω­νι­κά” της Διοί­κη­σης της Ενω­σης Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, οι οποί­οι αφού πάτα­ξαν την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα σε Ανω Λιό­σια, Ζεφύ­ρι και Φυλή, απο­φά­σι­σαν πως σει­ρά έχει το Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο!».

«Γνω­ρί­ζου­με ότι όσο συνε­χί­ζε­ται η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, τόσο θα δυνα­μώ­νει η κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, που θα εκφρά­ζε­ται με πολ­λούς τρό­πους, όχι μόνο με επι­θέ­σεις με ΜΑΤ και χημι­κά σε βάρος αγω­νι­ζό­με­νων αλλά και με την καλ­λιέρ­γεια κλί­μα­τος φόβου μέσα στους χώρους δου­λειάς, ακό­μα και μέσα στις δημό­σιες μονά­δες Υγεί­ας», τονί­ζει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΠαΓΝΗ. Απευ­θύ­νει κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους να απα­ντή­σουν με συσπεί­ρω­ση στα σωμα­τεία και οργά­νω­ση του αγώ­να «για την υπε­ρά­σπι­ση και διεύ­ρυν­ση των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών».

Από την πλευ­ρά της, η ΕΙΝΑΠ καλεί τους συνα­δέλ­φους «να αντι­στα­θούν στον εφη­συ­χα­σμό και την υπο­τα­γή και να καταγ­γέλ­λουν άμε­σα επει­σό­δια αυταρ­χι­σμού στα συν­δι­κα­λι­στι­κά τους όργα­να. Η συμπε­ρι­φο­ρά των αστυ­νο­μι­κών οργά­νων να τρο­μο­κρα­τή­σουν για­τρούς δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο συμ­βάν και απορ­ρέ­ει από τη συνο­λι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση που έχουν από την εκά­στο­τε πολι­τι­κή ηγε­σία». Οσον αφο­ρά την ανα­κοί­νω­ση της Ενω­σης των Αστυ­νο­μι­κών, υπο­γραμ­μί­ζει ότι η λογι­κή του κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού «βολεύ­ει το σύστη­μα».

Την αυταρ­χι­κή συμπε­ρι­φο­ρά και την προ­σπά­θεια εκφο­βι­σμού καταγ­γέλ­λει η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΑΔΕΔΥ. Στην ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει ότι «οι μέθο­δοι αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, που δεν είναι μεμο­νω­μέ­νες, δεν θα μεί­νουν ανα­πά­ντη­τες από το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα». Τέλος, απα­ρά­δε­κτο χαρα­κτη­ρί­ζει το περι­στα­τι­κό η ΠΟΕΔΗΝ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο