Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αισχρή καπηλεία του ονόματος του ΠΑΟΚ από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή

Για ακό­μη μια φορά τα ναζι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής επι­χει­ρούν να ψαρέ­ψουν ψήφους από τη μεγά­λη δεξα­με­νή των οπα­δών-φιλά­θλων του ποδοσφαίρου.

Έτσι, με αφορ­μή πρό­σφα­τη δια­μαρ­τυ­ρία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μιας μικρής μερί­δας οπα­δών του ΠΑΟΚ για την Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, τα φασι­στοει­δή δεν έχα­σαν ευκαι­ρία να καπη­λευ­τούν — και πάλι!- το όνο­μα της δημο­φι­λούς βορειο­ελ­λα­δί­τι­κης ομά­δας για πολι­τι­κό όφελος.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον τίτλο «Προ­δό­τες, ένας είναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακε­δο­νία» στο ναζι­στο­σάιτ τους, τα ανθρω­ποει­δή της Χρυ­σής Αυγής προ­σπα­θούν να ανα­μεί­ξουν τον ΠΑΟΚ και τον φίλα­θλο κόσμο του με τις εθνι­κι­στι­κές, φασι­στι­κές και μισαλ­λό­δο­ξες κορώ­νες τους. Το έχουν άλλω­στε ξανα­κά­νει στο παρελ­θόν, παίρ­νο­ντας πλη­ρω­μέ­νη απά­ντη­ση από τους ίδιους τους οργα­νω­μέ­νους οπα­δούς της ομάδας.

Ήταν το 2013, όταν οι χρυ­σαυ­γί­τες τα «έβα­λαν» με τον αλβα­νι­κής κατα­γω­γής ποδο­σφαι­ρι­στή του ΠΑΟΚ Έργκους Κάτσε, χύνο­ντας ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο και επι­χει­ρώ­ντας να χει­ρα­γω­γή­σουν τα εθνι­κι­στι­κά ένστι­κτα τμή­μα­τος των οπα­δών. Την απά­ντη­ση τους την πήραν από συν­δέ­σμους του ΠΑΟΚ οι οποί­οι σε κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση εξα­πέ­λυαν δρι­μύ­τα­τη επί­θε­ση στη ναζι­στι­κή συμμορία.

Οι οπα­δοί της ομά­δας χαρα­κτή­ρι­ζαν «κατά­πτυ­στη, γλοιώ­δη και αισχρά ψηφο­θη­ρι­κή» την ανα­κοί­νω­ση των χρυ­σαυ­γι­τών, τους οποί­ους στό­λι­ζαν με κοσμη­τι­κά επί­θε­τα (αμόρ­φω­τοι ανι­στό­ρη­τοι υπαν­θρω­πί­σκοι κλπ.).

Σημεί­ω­ναν δε, μετα­ξύ άλλων, οι σύν­δε­σμοι του ΠΑΟΚ: «Σας απα­γο­ρεύ­ε­ται δια ροπά­λου, τσε­κου­ριού και φωτιάς (αγα­πη­μέ­να αντι­κεί­με­να του έμφυ­του μίσους σας σε πανα­θρώ­πι­νες αξί­ες) να πιά­νε­τε στο στό­μα σας το ιστο­ρι­κό χαμη­λο­τά­βα­νο, τους ανθρώ­πους του και τον ΠΑΟΚ εν γένει, που εξαι­τί­ας της (πανο­μοιό­τυ­πης με τη δική σας) μισαλ­λο­δο­ξί­ας της απέ­να­ντι πλευ­ράς του Αιγαί­ου, ανα­γκά­στη­κε να ξερι­ζω­θεί από την εστία του και με ανή­κε­στες κακου­χί­ες να μετα­να­στεύ­σει αλλού».

Πρέ­πει και σήμε­ρα, οι οπα­δοί κάθε ομά­δας, η νεο­λαία που συσπει­ρώ­νε­ται γύρω από τον αθλη­τι­σμό, ο λαός συνο­λι­κά, να δώσει «κόκ­κι­νη κάρ­τα» στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση των χρυ­σαυ­γι­τών, γυρί­ζο­ντας την πλά­τη στην φασι­στι­κή-εθνι­κι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία που οι από­γο­νοι του Χίτλερ και των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών επι­χει­ρούν να δια­σπεί­ρουν μέσα και έξω απ’ τα γήπεδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο