Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακίρα Κουροσάβα, από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της 7ης Τέχνης

Στις 23 Μαρ­τί­ου 1910 γεν­νιέ­ται ο Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα. Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της, από τους σπου­δαιό­τε­ρους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης. Οι ται­νί­ες του, και ιδιαί­τε­ρα αυτές της τελευ­ταί­ας περιό­δου, χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από την έντο­νη ποι­η­τι­κό­τη­τα και την εικα­στι­κή αρτιό­τη­τά τους. Ο Κου­ρο­σά­βα είναι ο πιο διά­ση­μος σκη­νο­θέ­της της Ιαπω­νί­ας, με ιδιαί­τε­ρη απή­χη­ση στην Ευρώ­πη. Αυτό οφεί­λε­ται εκτός των άλλων και στη θεμα­το­λο­γία του, η οποία τον ξεχώ­ρι­σε απ’ τους άλλους μεγά­λους Ιάπω­νες σκη­νο­θέ­τες, αφού άντλη­σε πολ­λά θέμα­τα από την ευρω­παϊ­κή λογο­τε­χνία. Μερι­κά από τα αρι­στουρ­γή­μα­τά του ήταν: «Ρασο­μόν», «Οι επτά σαμου­ράι», «Το μυστι­κό φρού­ριο», «Γιο­ζι­μπό», «Καγκε­μού­σα», «Ραν» κ.ά.

Πέθα­νε στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1998

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο