Ακίρα Κουροσάβα, από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της 7ης Τέχνης

Στις 23 Μαρ­τί­ου 1910 γεν­νιέ­ται ο Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα. Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της, από τους σπου­δαιό­τε­ρους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης. Οι ται­νί­ες του, και ιδιαί­τε­ρα αυτές της τελευ­ταί­ας περιό­δου, χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από την έντο­νη ποι­η­τι­κό­τη­τα και την εικα­στι­κή αρτιό­τη­τά τους. Ο Κου­ρο­σά­βα είναι ο πιο διά­ση­μος σκη­νο­θέ­της της Ιαπω­νί­ας, με ιδιαί­τε­ρη απή­χη­ση στην Ευρώ­πη. Αυτό οφεί­λε­ται εκτός των άλλων … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα, από τους σπου­δαιό­τε­ρους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης.