Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κόντρα στο ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλιας παραχάραξης της Ιστορίας

✔️  Σε νέα επί­πε­δα εκτο­ξεύ­ουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τα κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο: ανά­κα­τες ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, των Ευρω­παί­ων Συντη­ρη­τι­κών και Μεταρ­ρυθ­μι­στών (CR) και των Φιλε­λευ­θέ­ρων (Renew Europe), με αφορ­μή την επέ­τειο από την έναρ­ξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο σήμε­ρα και το αύριο ζητώ­ντας ακό­μα πιο σκλη­ρά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα, απα­γό­ρευ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και μέτρα κατα­στο­λής κατά των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, που χαρα­κτη­ρί­ζουν εγκλη­μα­τι­κές οργανώσεις!

✔️   Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, αντι­δρώ­ντας άμε­σα με επι­στο­λή της προς τους Έλλη­νες και Κύπριους ευρω­βου­λευ­τές, τους καλεί να κατα­δι­κά­σουν και να κατα­ψη­φί­σουν τα άθλια αυτά ψηφίσματα.

📎  Σχε­τι­κά με τα παρα­πά­νω ήδη ανα­φερ­θή­κα­με επί της ουσί­ας σε προη­γού­με­νο σημεί­ω­μα (βλ |> ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ⚠️ Ντε­λί­ριο ωμού αντι­κομ­μου­νι­σμού & άθλια παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας <|)Γιώργος Γεωργίου Giorgos Georgiou ΑΚΕΛ

📍 Αξί­ζει μια ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά στη σύντο­μη τοπο­θέ­τη­ση του Γιώρ­γου Γεωρ­γί­ου του ΑΚΕΛ που, σαν μέλος της ευρω­ο­μά­δας GUE/NGL είχε μια σωστά στο­χευ­μέ­νη παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση για τη “Σημα­σία της ευρω­παϊ­κής μνή­μης για το μέλ­λον της Ευρώπης”.

Νοση­ρό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα από την ευρω­παϊ­κή δεξιά και τους συν αυτής. Ματαιο­πο­νεί­τε… Είστε ανι­στό­ρη­τοι και επι­κίν­δυ­νοι όταν εξι­σώ­νε­τε τον κομ­μου­νι­σμό με το τέρας του φασισμού.

Όποιος δεν θυμά­ται το παρελ­θόν του είναι κατα­δι­κα­σμέ­νος να το ξανα­ζή­σει, ενώ κάποιοι βλέ­πουν τα φίδια που βγή­καν από τις κρυ­ψώ­νες τους, αλλά απο­τολ­μούν μια ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του ναζι­σμού, βιά­ζο­ντας την ιστο­ρία.

📍 Μετά από τα όσα ακούω διε­ρω­τώ­μαι, εάν πράγ­μα­τι είναι στρα­βός ο για­λός ή εάν στρα­βά αρμε­νί­ζου­με. Διό­τι ακό­μη και από τον έντι­μο Επί­τρο­πο, Έλλη­να στην κατα­γω­γή, θα ανέ­με­να να ακού­σω ότι οι Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές ήταν εκεί­νοι που συνει­σέ­φε­ραν τα μάλα για να είναι σήμε­ρα η χώρα ελεύ­θε­ρη. Κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες πολι­τι­κές παρα­τά­ξεις, συνερ­γά­στη­καν με τους εχθρούς.

Η αλή­θεια είναι πως ματαιο­πο­νούν, όσοι νομί­ζουν πως μπο­ρούν να ξανα­γρά­ψουν την ιστορία.

📍 Θέλε­τε να πού­με αλήθειες;

Η πρώ­τη αλή­θεια είναι ότι ο σοβιε­τι­κός στρα­τός απε­λευ­θέ­ρω­σε τους λαούς από τον ναζι­στι­κό ζυγό και η κόκ­κι­νη σημαία στο Ράιχ­σταγκ σήμα­νε τη συντρι­βή του χιτλε­ρο­φα­σι­σμού, για να μπο­ρού­με να είμα­στε σήμε­ρα εδώ.

Η δεύ­τε­ρη αλή­θεια είναι ότι 20 εκα­τομ­μύ­ρια κομ­μου­νι­στές έδω­σαν τη ζωή τους για να είμα­στε σήμε­ρα ελεύ­θε­ροι. Αυτή είναι η ιστο­ρι­κή αλή­θεια και δεν σβή­νε­ται, για­τί έχει γρα­φτεί με το αίμα των κομμουνιστών.

Η τρί­τη αλή­θεια είναι ότι όσοι σήμε­ρα προ­σπα­θούν να ενο­χο­ποι­ή­σουν τους κομ­μου­νι­στές ή να βγά­λουν στην παρα­νο­μία τα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα, το κάνουν από ιδιο­τέ­λεια και για συγκε­κρι­μέ­νους λόγους. Πίσω από την ενορ­χη­στρω­μέ­νη κατα­δί­κη του κομ­μου­νι­σμού και την προ­σπά­θεια απα­γό­ρευ­σης των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των, κρύ­βε­ται η ανα­γέν­νη­ση του φασι­σμού. Κρύ­βε­ται η προ­σπά­θεια να εξο­ντώ­σουν κάθε δύνα­μη αντί­στα­σης απέ­να­ντι στον αυταρ­χι­σμό του κατε­στη­μέ­νου. Ενός κατε­στη­μέ­νου που ξεβγά­ζει παι­διά, όπως ο Αιλάν, από τα παγω­μέ­να νεκρο­τα­φεία της Μεσο­γεί­ου. Μιας Ευρώ­πης που παρά­γει στρα­τιές ανέρ­γων, που γονα­τί­ζει απέ­να­ντι στις αγο­ρές και ξεπου­λά στις μεγά­λες βιο­μη­χα­νί­ες τα κον­δύ­λια για να παρά­γουν όπλα!

 Ναι, λοι­πόν, αφού το θέλε­τε. Να ενι­σχύ­σου­με την ιστο­ρι­κή μνή­μη ως φάρο στον αγώ­να μας ενά­ντια στον εφιάλ­τη του φασι­σμού που ξανα­ζω­ντα­νεύ­ει. Για να έχουν μέλ­λον οι λαοί. Για να έχουν ελπί­δα οι άνθρωποι.
[ Βλ σχε­τι­κό βίντεο  & εδώ]

 Το «Ατέ­χνως» έχει ανα­φερ­θεί και πρό­σφα­τα στο ρόλο της Ευρω­ο­μά­δας GUE/NGL, καθώς και στη θέση (έντα­ξη) του ΚΚΕ στις ομά­δες του Ευρω­κοι­νο­βού­λιου (και για­τί όχι στο GUE/NGL)

GUE NGLΣτις 19-Σεπ-2019 η παρα­πά­νω ομά­δα (για την ακρί­βεια η “Ευρω­παϊ­κή Ενω­τι­κή Αρι­στε­ρά / Αρι­στε­ρά των Πρα­σί­νων των Βορεί­ων Χωρών στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο” |>(European United Left/Nordic Green Left in the European Parliament<| — GUE/NGL), σε μια ανα­κοί­νω­ση με τίτλο «η ευρω­παϊ­κή συζή­τη­ση για τη μνή­μη σφύ­ζει από την πολι­τι­κή εντυ­πώ­σε­ων (ΣΣ |> «political point scoring») αναφέρει:

✔️  Η Ευρω­παϊ­κή Ενω­τι­κή Αρι­στε­ρά / Αρι­στε­ρά των Πρα­σί­νων των Βορεί­ων Χωρών στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο (European United Left/Nordic Green Left in the European Parliament) κατα­δι­κά­ζει, με τον αυστη­ρό­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο, τις προ­σπά­θειες να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η 80ή επέ­τειος του Δευ­τέ­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου ως δικαιο­λο­γία για την πολι­τι­κή εντυ­πώ­σε­ων και τον ιστο­ρι­κό ρεβιζιονισμό.
✔️  Μέσα από ένα προ­τει­νό­με­νο ψήφι­σμα με τίτλο «Η σημα­σία της ευρω­παϊ­κής μνή­μης για το μέλ­λον της Ευρώ­πης», ένας ασύμ­με­τρος συνα­σπι­σμός (|> ΣΣ asymmetrical coalition = ετε­ρό­κλη­τος) πολι­τι­κών ομά­δων στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο θέλει να σβή­σει ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα και να υπο­νο­μεύ­σει την αλλη­λεγ­γύη της ΕΕ εξι­σώ­νο­ντας το δολο­φο­νι­κό ναζι­στι­κό καθε­στώς με τα σοσια­λι­στι­κά και κομ­μου­νι­στι­κά ιδα­νι­κά ισό­τη­τας και δικαιοσύνης.
✔️  Το κεί­με­νο του προ­τει­νό­με­νου ψηφί­σμα­τος δικαιο­λο­γεί τις αντι­δη­μο­κρα­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις κατά των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των σε ορι­σμέ­να κρά­τη μέλη και κατ ‘επέ­κτα­ση νομι­μο­ποιεί την κατα­στο­λή, ενα­ντί­ον των αρι­στε­ρών οργα­νώ­σε­ων και όσων αντι­στέ­κο­νται σ’ ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη για την υπο­στή­ρι­ξη μια υπό­θε­σης που είναι κοι­νω­νι­κά προ­ο­δευ­τι­κή και ενά­ντια στην πραγ­μα­τι­κή απει­λή της άκρας δεξιάς .
✔️  Αυτό αντι­προ­σω­πεύ­ει μια προ­σπά­θεια να μπουν σε δεύ­τε­ρο πλά­νο τα πραγ­μα­τι­κά και επεί­γο­ντα ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πολί­τες μας: η άνο­δος της ακρο­δε­ξιάς, η κοι­νω­νι­κή κρί­ση, η κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για το κλι­μα­τι­κό και η συνε­χώς κατα­στρο­φι­κή κλη­ρο­νο­μιά που απο­πνέ­ει η πολι­τι­κή νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πολι­τι­κής λιτό­τη­τας της ΕΕ.
✔️  Με την επι­λε­κτι­κή και σκό­πι­μη παρα­ποί­η­ση των ιστο­ρι­κών γεγο­νό­των, ο νέος αυτός «ασύμ­με­τρος» συνα­σπι­σμός επέ­στρε­ψε και πάλι πίσω στις εμμο­νι­κές του ιδε­ο­λη­ψί­ες και την αντι­δη­μο­κρα­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση, εξι­σώ­νο­ντας ψευ­δώς τον κομ­μου­νι­σμό με τα κακά του φασισμού.
✔️  Απορ­ρί­πτου­με αυτό το επι­κίν­δυ­νο και απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα και ψηφο­φο­ρία. Αντι­προ­σω­πεύ­ει μια ακό­μη προ­σβο­λή στην κοι­νή ευρω­παϊ­κή ιστο­ρι­κή μνή­μη μας και έχει πραγ­μα­τι­κές συνέ­πειες στην κατα­στο­λή των πολι­τών της ΕΕ που ασκούν τα δημο­κρα­τι­κά τους δικαιώματα.

Το παρα­πά­νω κεί­με­νο, επι­ση­μαί­νει φυσι­κά τα προ­φα­νή και μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί γενι­κά σαν θετι­κό, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις ιδε­ο­λο­γι­κές ανα­φο­ρές της συγκε­κρι­μέ­νης ευρω­ο­μά­δας, αλλά απέ­χει πολύ από το να είναι ξεκά­θα­ρα και απο­φα­σι­στι­κά ταξι­κό


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο