Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακούσατε!!! Ακούσατε!!! Το θεατράκι της ΒαΛΙΛΗτσας σας περιμένει το Σάββατο 23/12 στα Εξάρχεια

Ακού­σα­τε!!! Ακού­σα­τε!!! Το θεα­τρά­κι της ΒαΛΙ­ΛΗ­τσας σας περι­μέ­νει μαζί με καλι­καν­τζα­ρά­κια, ταράν­δους και φυσι­κά τον Αϊ Βασί­λη, να σας γνω­ρί­σουν τη “Βελό­να” της Λιλή Γάτη.

Ξενά­γη­ση στη ΒαΛΙ­ΛΗ­τσα και παρου­σί­α­ση της “Βελό­νας” θα κάνει η συγ­γρα­φέ­ας- εκπαι­δευ­τι­κός Καλ­λιό­πη Βελόνια.

Την παρά­στα­ση θα πλαι­σιώ­σει μου­σι­κά ο Αλέ­ξαν­δρος Γερασίμου.

Τo Σάβ­βα­το 23 Δεκεμ­βρί­ου στις 18:00 στον Σχοι­νο­βά­τη !!!!! Μετά την παρά­στα­ση θα τρα­γου­δή­σου­με, θα παί­ξου­με και θα στεί­λου­με γράμ­μα στον Αϊ Βασί­λη, όλοι!!!

Μικροί και μεγάλοι!!!

Είσο­δος ελεύθερη

Όλα τα παι­διά θα πάρουν ανα­μνη­στι­κό δώρο!

gati

«Η βελόνα»

Εικο­νο­γρά­φη­ση: Αλέ­ξαν­δρος Κελέκης

Kάπο­τε, υπήρ­χε μια βελό­να. Μια κανο­νι­κή, αφό­ρη­τα βαρε­τή βελό­να που δεν είχε να επι­δεί­ξει τίπο­τα το ξεχω­ρι­στό. Δεν ήταν ούτε όμορ­φη ούτε άσχη­μη. Ούτε πολύ ψηλή ούτε πολύ κοντή. Δεν είχε ούτε περί­τε­χνα σκα­λί­σμα­τα ούτε φαντα­χτε­ρά χρώ­μα­τα. Ήταν μια απλή βελό­να που περ­νού­σε σχε­δόν πάντα απα­ρα­τή­ρη­τη κι ένιω­θε πως δεν ήταν χρή­σι­μη σε κανέ­ναν! Ώσπου, μετά από μια περί­ερ­γη περι­πέ­τεια, βρέ­θη­κε να ταξι­δεύ­ει προς τον Βόρειο Πόλο, κλει­σμέ­νη στο γράμ­μα ενός παι­διού, που είχε προ­ο­ρι­σμό τον Αϊ Βασί­λη… Μπρρρρ… Εδώ κάνει τόσο κρύο… Θ΄ αντέ­ξει μια βελό­να για πολύ, δίχως να σπά­σει η μύτη της;

Ένα παρα­μύ­θι για τη σημα­σία να είσαι ο εαυ­τός σου!
Κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις Εντύποις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο