Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές» διατρανώνουν οι φοιτητές

Ξεκί­νη­σε πριν λίγο η μαχη­τι­κή πορεία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­ζο­μέ­νων στα ΑΕΙ, που νωρί­τε­ρα συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια, στο πλαί­σιο της νέας κινη­το­ποί­η­σης ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.

«Ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές, θέλου­με δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές», «Πτυ­χία με αξία, δωρε­άν σπου­δές, δεν είναι πελά­τες οι φοι­τη­τές», «η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά, ούτε που­λιέ­ται, ούτε προ­σκυ­νά». Αυτά είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται στο κέντρο της Αθήνας.

 

Από την πλευ­ρά τους οι μαθη­τές, με το πανό τους στέλ­νουν και αυτοί το μήνυ­μά τους στην κυβέρ­νη­ση: «Έχε­τε απέ­να­ντι όλους τους μαθη­τές, θέλου­με δημό­σιες και δωρε­άν σπουδές».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο