Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακρίβεια: Το 84% «κόβει» από τις βασικές του ανάγκες για να τα βγάλει πέρα

Με συνε­χείς περι­κο­πές σε βασι­κές ανά­γκες προ­σπα­θούν τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να τα φέρουν βόλ­τα εξαι­τί­ας της ακρί­βειας που σαρώ­νει το εισό­δη­μά τους. Η έντα­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και οι επι­πτώ­σεις από την ακρί­βεια απο­τυ­πώ­νο­νται σε νέα έρευ­να του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Αθηνών.

Σύμ­φω­να με τα συμπε­ρά­σμα­τα της έρευνας:

- Μεγά­λο ποσο­στό των πολι­τών προ­χω­ρά σε μειώ­σεις σε κάποιες αγο­ρές, επι­λο­γές, έξο­δα λόγω της ακρί­βειας. Το 83,7% προ­χω­ρά σε μειώ­σεις στην κατα­νά­λω­ση Ενέρ­γειας, το 83,2% στην αγο­ρά κατα­να­λω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, το 66,4% στις μετα­κι­νή­σεις με το προ­σω­πι­κό αυτο­κί­νη­το και το 66% στις μέρες των δια­κο­πών. Επί­σης, ένα 18,7% κάνει κάποιες περι­κο­πές όσον αφο­ρά τη φρο­ντι­στη­ρια­κή προ­ε­τοι­μα­σία των παι­διών τους για την είσο­δο στα ΑΕΙ.

- Οι αυξή­σεις δυσκο­λεύ­ουν πολύ και αρκε­τά το 53,3% στην αντα­πό­κρι­σή τους σε υπο­χρε­ώ­σεις όπως απο­πλη­ρω­μή δανεί­ων, καρ­τών κ.λπ. Το 26,8% απα­ντά ότι δυσκο­λεύ­ε­ται λίγο και καθόλου.

- Το 66,5% δηλώ­νουν μάλ­λον και σίγου­ρα απαι­σιό­δο­ξοι για την προ­σω­πι­κή τους οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση ενώ το 32,1% δηλώ­νουν σίγου­ρα και μάλ­λον αισιόδοξοι.

- Το 47% θεω­ρεί ότι η διε­θνής συγκυ­ρία είναι η βασι­κή αιτία για τις όποιες αυξή­σεις υπάρ­χουν, με το 45,2% να θεω­ρεί ως βασι­κή αιτία την πολι­τι­κή της ελλη­νι­κής κυβέρνησης.

- Οσον αφο­ρά συνο­λι­κά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρ­νη­ση για την ακρί­βεια και τη στή­ρι­ξη των νοι­κο­κυ­ριών, το 54,1% θεω­ρεί ότι προ­σφέ­ρουν σχε­δόν μηδα­μι­νή βοή­θεια, το 30,2% τα θεω­ρεί μικρή αλλά ανα­γκαία βοή­θεια και το 14,2% τα κρί­νει ως σημα­ντι­κή βοή­θεια δεδο­μέ­νων των συνθηκών.

- Το 49,3% δηλώ­νουν λίγο ή καθό­λου ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης για να πέσουν τα τιμο­λό­για της Ενέρ­γειας. Το 45,3% δηλώ­νουν πολύ και αρκε­τά ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι. Παράλ­λη­λα, το 45,4% θεω­ρεί ότι οι επό­με­νοι λογα­ρια­σμοί θα είναι αισθη­τά μειω­μέ­νοι, με το 46,2% να έχει αντί­θε­τη άποψη.

- Το 49,9% αντι­με­τω­πί­ζει θετι­κά και μάλ­λον θετι­κά το νέο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης καυ­σί­μων fuel pass 2, με το 43,9% να έχει αντί­θε­τη άπο­ψη. Το 58,3% πάντως θεω­ρεί ότι δεν θα ανα­κου­φί­σει τους ιδιο­κτή­τες των οχη­μά­των, ενώ το 37% έχει αντί­θε­τη άποψη.

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο