Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακριβότερο το εισιτήριο για το Μουσείο Ακρόπολης — Από 5 στα 10 ευρώ

Ακρι­βό­τε­ρα θα είναι τα εισι­τή­ρια στο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης σε λίγους μήνες καθώς το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού ανα­κοί­νω­σε νέα τιμο­λο­για­κή πολιτική.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟ, καθιε­ρώ­νε­ται για πρώ­τη φορά το διζω­νι­κό σύστη­μα, πράγ­μα που σημαί­νει πως η τιμή θα αλλά­ζει ανά­λο­γα με την επο­χή. Η τιμή για την είσο­δο στο Μου­σείο τώρα είναι στα 5 ευρώ, αλλά με το νέο σύστη­μα κατά το επτά­μη­νο της θερι­νής περιό­δου με το διευ­ρυ­μέ­νο ωρά­ριο (01/04–31/10) η τιμή δια­μορ­φώ­νε­ται στα 10 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Δημο­σιεύ­τη­κε σε ΦΕΚ (5995 Β΄/31.12.2018) η υπ. αριθμ. 8983/18.12.2018 Από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης για την επι­και­ρο­ποί­η­ση της τιμο­λο­για­κής πολι­τι­κής των εισι­τη­ρί­ων του Μου­σεί­ου, με την ολο­κλή­ρω­ση δέκα χρό­νων λει­τουρ­γί­ας του.

Για πρώ­τη φορά, καθιε­ρώ­νε­ται διζω­νι­κό σύστη­μα, ακο­λου­θώ­ντας το επι­τυ­χη­μέ­νο παρά­δειγ­μα που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2016 σε αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, μνη­μεία και Μου­σεία του Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά το επτά­μη­νο της θερι­νής περιό­δου, με το διευ­ρυ­μέ­νο ωρά­ριο (01/04–31/10), η τιμή του εισι­τη­ρί­ου δια­μορ­φώ­νε­ται στα 10 ευρώ (5 ευρώ το μειω­μέ­νο). Για τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο (01/11–31/03) δια­τη­ρού­νται οι ισχύ­ου­σες τιμές (5 ευρώ και 3 ευρώ το μειωμένο).

Παράλ­λη­λα, βρί­σκε­ται σε τελι­κό στά­διο η έκδο­ση Κοι­νής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης των Υπουρ­γών Πολι­τι­σμού και Οικο­νο­μι­κών, με την οποία προ­βλέ­πε­ται, για πρώ­τη φορά, η από­δο­ση ποσο­στού 30% των εσό­δων από τα εισι­τή­ρια της θερι­νής περιό­δου του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης στο Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού μέσω του Ταμεί­ου Αρχαιο­λο­γι­κών Πόρων και Απαλ­λο­τριώ­σε­ων, με σκο­πό τη βελ­τί­ω­ση των εκθε­σια­κών χώρων των Μου­σεί­ων του Υπουργείου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο