Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιά σούργελα μαγάρισαν το έμβλημα του ΔΣΕ!

Εκτός από ακρο­δε­ξιοί και ανι­στό­ρη­τοι, απο­δει­κνύ­ο­νται και γκα­φα­τζή­δες. Ο λόγος για τον εκλο­γι­κό συνα­σπι­σμό Εμφιε­τζό­γλου-Μπο­γδά­νου ονό­μα­τι «Πατριω­τι­κός Συνα­γερ­μός» στο οποίο συνε­νώ­νο­νται 12 ακρο­δε­ξιά μορφώματα.

Περι­χα­ρής ο Κ. Μπο­γδά­νος, πρώ­ην βου­λευ­τής της ΝΔ, δημο­σί­ευ­σε χθες στο Twitter τα σήμα­τα των κομ­μά­των που συμ­με­τέ­χουν, γρά­φο­ντας: «Ξεκι­νή­σα­με 4 κόμ­μα­τα. Προ­χθές ανα­κοι­νώ­σα­με 9. Χθες κατα­θέ­σα­με τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ στον Άρειο Πάγο. Σήμε­ρα είμα­στε αισί­ως 12». 

Μόνο που ένα από τα εν λόγω σήμα­τα ήταν το έμβλη­μα του ηρω­ϊ­κού Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, το κόκ­κι­νο «Δ» μέσα σε μπλε κύκλο. Η… γκά­φα επι­ση­μάν­θη­κε από χρή­στες του Twitter και, αργό­τε­ρα, ο Μπο­γδά­νος το αντι­κα­τέ­στη­σε με άλλο σήμα που απει­κο­νί­ζε­ται ο επι­κε­φα­λής του ΕΔΕΣ Ναπο­λέ­ο­ντας Ζέρ­βας με τίτλο «Άσβε­στη Εθνι­κή Φλό­γα Α.Ε.Φ. Ζέρβας».

Μέσα στην ασχε­το­σύ­νη τους, οι ακρο­δε­ξιοί πολι­τευ­τές που ψαρεύ­ουν ψήφους στα λασπό­νε­ρα της Χρυ­σής Αυγής που­λώ­ντας «πατριω­τι­σμό» σε τιμή ευκαι­ρί­ας, μαγά­ρι­σαν το σύμ­βο­λο του ΔΣΕ, βάζο­ντας το δίπλα δίπλα στα μορ­φώ­μα­τά τους.

Μετά απ’ αυτό, δεν μπο­ρεί παρά να ανα­ρω­τη­θεί κανείς: Που τα βρή­κα­νε αυτά τα φυντάνια;

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο