Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιοί βεβήλωσαν εβραϊκούς τάφους στο νεκροταφείο της Νίκαιας — Πληθαίνουν οι επιθέσεις τους

Φθο­ρές σε τάφους προ­κά­λε­σαν ακρο­δε­ξιοί στο εβραϊ­κό τμή­μα του Γ’ νεκρο­τα­φεί­ου της Νίκαιας το πρωί της Παρα­σκευ­ής 04/05. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία το περι­στα­τι­κό κατήγ­γει­λε ο φύλα­κας του νεκρο­τα­φεί­ου ενώ προ­κλή­θη­καν φθο­ρές σε δέκα μαρ­μά­ρι­νες πινα­κί­δες. Την προ­α­νά­κρι­ση της υπό­θε­σης έχει ανα­λά­βει η ασφά­λεια Αττικής.

Δεν είναι η πρώ­τη επί­θε­ση, για την ακρί­βεια είναι μία από τις πολ­λές του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος. Η τελευ­ταία έγι­νε την Πρω­το­μα­γιά σε ένα σχο­λείο της Καλ­λι­θέ­ας το οποίο υπήρ­ξε η φυλα­κή του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη. Νεο­να­ζί βαν­δά­λι­σαν το σχο­λείο γεμί­ζο­ντάς το συν­θή­μα­τα και τα… γνω­στά σύμ­βο­λα του μαιάν­δρου και το ναζι­στι­κού στόχου.

Είχαν προη­γη­θεί επι­θέ­σεις που ξεκί­νη­σαν από το συλ­λα­λη­τή­ριο για το μακε­δο­νι­κό στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Τότε χρυ­σαυ­γί­τες βεβή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος και την ίδια ημέ­ρα ακρο­δε­ξιοί που «δεν κατο­νο­μά­στη­καν» κατέ­κα­ψαν έναν κοι­νω­νι­κό χώρο.

Ακο­λού­θη­σε η επί­θε­ση στην Φαβέ­λα, κοι­νω­νι­κό χώρο στον Πει­ραιά, στις 25 Φεβρουαρίου.

Μια ακό­μη επί­θε­ση σε εβραϊ­κό μνη­μείο ήταν αυτή στο μνη­μείο για τους 1.484 Καβα­λιώ­τες Εβραί­ους που χάθη­καν στο Ολο­καύ­τω­μα και που βρί­σκε­ται στο κέντρο της Καβά­λας. Στις 30 Μαρ­τί­ου του 2017 άγνω­στοι κατέ­στρε­ψαν με σφυ­ρί την μπρο­στι­νή όψη του μνημείου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο