Ακροδεξιοί «περιπολούν» στη Μεσόγειο για να αποτρέψουν τη διέλευση προσφύγων

Μια συμ­μα­χία ακρο­δε­ξιών από χώρες της Ευρώ­πης ‑κυρί­ως Γερ­μα­νία, Γαλ­λία και Ιτα­­λία- έχει ανα­λά­βει δρά­ση προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψει τη διέ­λευ­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τη Μεσό­γειο προς την Ευρώ­πη, με τη βοή­θεια Μη Κυβερ­νη­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του γερ­μα­νι­κού περιο­δι­κού Stern, η επι­χεί­ρη­ση έχει τον κωδι­κό “Υπε­ρά­σπι­ση της Ευρώ­πης” και σε αυτήν πρω­τα­γω­νι­στούν μέλη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ακρο­δε­ξιοί «περι­πο­λούν» στη Μεσό­γειο για να απο­τρέ­ψουν τη διέ­λευ­ση προ­σφύ­γων.