Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιοί προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια κατά της εγκατάστασης Ρομά σε προάστιο της Ρώμης

Στα όρια παρο­ξυ­σμού έχει φθά­σει η έντα­ση στο προ­ά­στιο Τόρε Μάου­ρα της Ρώμης, λόγω της πρό­σφα­της άφι­ξης περί­που 70 Ρομά για να φιλο­ξε­νη­θούν σε κοι­νω­νι­κή δομή του δήμου, με μία αυτο­σχέ­δια βόμ­βα να εκρή­γνυ­ται μπρο­στά από κέντρο φιλο­ξε­νί­ας και φασι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς, λίγο πριν από την άφι­ξη του λεω­φο­ρεί­ου που θα απο­μά­κρυ­νε τελι­κώς τους πρώ­τους Ρομά.

Συγκε­κρι­μέ­να, κάτοι­κοι μαζί με ομά­δες της Ακρο­δε­ξιάς, δια­δή­λω­σαν το από­γευ­μα της Τρί­της στους δρό­μους του προ­α­στί­ου, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την άφι­ξη των Ρομά. Παρά τις δια­κη­ρύ­ξεις της δημάρ­χου Βιρ­τζί­νια Ράτζι ότι «δεν πρό­κει­ται να υπο­κύ­ψου­με στο μίσος κατά των Ρομά», μέσα σε ένα 24ωρο απο­φά­σι­σε να τους μετα­κι­νή­σει σε άλλη δομή, επι­κα­λού­με­νη την  προ­στα­σία της ζωής και της σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα των ανθρώπων.

Την ώρα που το πρώ­το λεω­φο­ρείο έφθα­νε στην κοι­νω­νι­κή δομή, κάτοι­κοι και πολυά­ριθ­μα στε­λέ­χη της ακρο­δε­ξιάς Casa Pound και Forza Nova εκστό­μι­ζαν προ­σβλη­τι­κά λόγια και απει­λές κατά των Ρομά που κοί­τα­ζαν έντρο­μοι από τα παρά­θυ­ρα. Και μάλι­στα δεν περιο­ρί­σθη­καν μόνο στα λόγια: κατά την επι­βί­βα­σή τους πολ­λοί δέχθη­καν κλο­τσιές και κτυ­πή­μα­τα, ενώ μία ομά­δα περί­που είκο­σι ανθρώ­πων έψαλ­λαν τον εθνι­κό ύμνο και χαι­ρε­τού­σαν φασι­στι­κά. Μάλι­στα, οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι έφθα­σαν στο σημείο να πετά­ξουν στο έδα­φος και να σκορ­πί­σουν τα σάντουιτς που προ­ο­ρί­ζο­νταν για να μοι­ρα­σθούν στους Ρομά.

Περί­που τα ίδια επει­σό­δια επα­να­λή­φθη­καν και λίγο αργό­τε­ρα, κατά την απο­μά­κρυν­ση και άλλων Ρομά. Στο σημείο παρέ­με­ναν κάτοι­κοι και ακρο­δε­ξιοί με αναμ­μέ­νες φωτο­βο­λί­δες, φωνά­ζο­ντας συνθήματα.

Η επι­χεί­ρη­ση για την απο­μά­κρυν­ση των ανε­πι­θύ­μη­των για τους κατοί­κους του Τόρε Μάου­ρα Ρομά θα συνε­χι­σθεί και σήμε­ρα, καθώς παρα­μέ­νουν ακό­μη 50 μέσα στο κέντρο, 33 εκ των οποί­ων είναι ανή­λι­κοι. Κάποιοι από τους Ρομά αρνή­θη­καν να δεχθούν να μετα­φερ­θούν στο νέο κέντρο υπο­δο­χής του δήμου και κυριο­λε­κτι­κά έμει­ναν στον δρόμο.

Από την πλευ­ρά του, ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών και επι­κε­φα­λής της ξενο­φο­βι­κής Λέγκας Ματέο Σαλ­βί­νι δια­κή­ρυ­ξε τον στό­χο του τονί­ζο­ντας:  Μέχρι το τέλος της θητεί­ας μου δεν θα υπάρ­χει κανέ­νας καταυ­λι­σμός Ρομά. Όποιος μπο­ρεί να ενσω­μα­τω­θεί στην κοι­νω­νία είναι ευπρόσ­δε­κτος, όποιος επι­μέ­νει να κλέ­βει θα διώκεται».

Την ίδια στιγ­μή, η εισαγ­γε­λία της Ρώμης διέ­τα­ξε έρευ­να για τα πρώ­τα επει­σό­δια, το βρά­δυ της Τρί­της, με την υπο­ψία διά­πρα­ξης εγκλη­μά­των ρατσι­στι­κού μίσους, που στη διάρ­κεια μίας σχε­δόν εξέ­γερ­σης οι κάτοι­κοι κι οι ακρο­δε­ξιοί έφθα­σαν έως την πυρ­πό­λη­ση ενός αυτοκινήτου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο