Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιός «σκυλοκαυγάς» με αφορμή την κηδεία Γλύξμπουργκ: Φαήλος Vs Μπογδάνου

«Σκο­τω­μό» στους ακρο­δε­ξιούς υπο­νό­μους της πολι­τι­κής προ­κά­λε­σε η κηδεία του έκπτω­του μονάρ­χη Γλύξμπουργκ.

Δυο πρώ­ην πολι­τι­κά «συνε­ται­ρά­κια», αμφό­τε­ροι ακρο­δε­ξιοί που ψαρεύ­ουν στα ίδια θολά εκλο­γι­κά λασπό­νε­ρα του χρυ­σαυ­γι­τι­σμού, ο Φαή­λος Κρα­νι­διώ­της και ο Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος, αντάλ­λα­ξαν βαριές κου­βέ­ντες μέσω Twitter. Αφορ­μή υπήρ­ξε η παρου­σία του δεύ­τε­ρου στην κηδεία του Γλύξ­μπουργκ τη Δευτέρα.

Όλα ξεκί­νη­σαν από την απά­ντη­ση του Μπο­γδά­νου σε ακό­λου­θο του στο Twitter, ο οποί­ος τον κατη­γό­ρη­σε ότι προ­σπα­θεί να εκμε­ταλ­λευ­τεί ψηφο­θη­ρι­κά τον θάνα­το του έκπτω­του βασι­λιά. Ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής έκα­νε λόγο για «συνομιλητές/απολογητές/κολαούζους του Κυριά­κου, τους ψευ­το­δε­ξιούς Φαη­λο­τζή­με­ρους», προ­κα­λώ­ντας την απά­ντη­ση του Κρανιδιώτη.

Ακο­λού­θη­σαν χαρα­κτη­ρι­σμοί εκα­τέ­ρω­θεν, όπως π.χ «μάθε να καβα­λάς παπί»,  «μόνο ντε­λι­βε­ράς μπο­ρείς να γίνεις», «ταλαί­πω­ρε μόνο ξύλο δεν έφα­γες», «διπρό­σω­πε», και άλλες «ομορ­φιές» που αρμό­ζουν στον ακρο­δε­ξιό υπό­κο­σμο που οι δυό τους εκφράζουν.

Μικρή σημα­σία έχει τι ειπώ­θη­κε μετα­ξύ τους. Το σημα­ντι­κό, το ουσιώ­δες, είναι ο λαός να στεί­λει όλους αυτούς, Φαη­λο­τζή­με­ρους, Μπο­γδά­νους και Κασι­διά­ρη­δες, εκεί που πραγ­μα­τι­κά ανή­κουν. Στον από­πα­το της ιστο­ρί­ας, μαζί με τους Γλύξ­μπουργκ και τα λοι­πά απο­μει­νά­ρια του φασισμού.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο