Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιός υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

Υπό­λο­γοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Ανατ. Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης για τη στε­λέ­χω­ση του ψηφο­δελ­τί­ου τους με ακρο­δε­ξιό υπο­ψή­φιο. Αυτό ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ανατ. Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης, σημειώ­νο­ντας τα εξής:

«Το βαρέ­λι από ό,τι φαί­νε­ται δεν έχει πάτο! Σαν να μην έφτα­ναν η συγκυ­βέρ­νη­ση με τον Καμ­μέ­νο, οι κοι­νές επι­σκέ­ψεις με Κασι­διά­ρη στο Καστε­λό­ρι­ζο, η απα­ρά­δε­κτη καθυ­στέ­ρη­ση στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, το χάι­δε­μα των αυτιών των “παρα­στρα­τη­μέ­νων” χρυ­σαυ­γι­τών προ­ε­κλο­γι­κά, τώρα στε­λε­χώ­νουν το ψηφο­δέλ­τιο της παρά­τα­ξής τους στην Περι­φέ­ρεια με υπο­ψή­φιους που χύνουν ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο, ανα­πα­ρά­γουν τη ρητο­ρι­κή εθνι­κι­στών και φασι­στών, όπως ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Εβρου Θεό­δω­ρος Σκίνδρης.

Ο κύριος Ηλιό­που­λος και ο ΣΥΡΙΖΑ οφεί­λουν να απα­ντή­σουν αν συμ­φω­νούν με όσα ξεβρά­ζει ο εν λόγω υπο­ψή­φιός τους:

Οταν κατη­γο­ρεί τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες ότι “μας σκο­τώ­νουν στην Εγνα­τία” ταυ­τί­ζο­ντας τα θύμα­τα των δια­κι­νη­τών και της αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων με τους θύτες;

Οταν τους παρου­σιά­ζει συλ­λή­βδην ως “κλέ­φτες” και “καθάρ­μα­τα βιαστές”;

Σε κάθε περί­πτω­ση η ανα­κο­λου­θία “αντι­φα­σι­στι­κών” λόγων και προ­ε­κλο­γι­κών …έργων δεν μπο­ρεί να απο­δο­θεί σε …αμέ­λεια!

Οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία της περιο­χής, όλοι οι προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι μπο­ρούν να βγά­λουν τα δικά τους συμπε­ρά­σμα­τα και να κάνουν το βήμα στη­ρί­ζο­ντας τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” σε δήμους και Περι­φέ­ρεια, τη μονα­δι­κή γνή­σια αντι­φα­σι­στι­κή δύναμη!

ΥΓ: Για του λόγου το αλη­θές και για κάθε δύσπι­στο ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με μία σχε­τι­κή κατά­πτυ­στη ανάρ­τη­ση του Σκίν­δρη στα social media».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο