Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακυρώθηκαν παρελάσεις για επιδημιολογικούς λόγους

Τη ματαί­ω­ση των παρε­λά­σε­ων μαθη­τι­κών και στρα­τιω­τι­κών για την εθνι­κή επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου σε όλη τη Θεσ­σα­λία, απο­φά­σι­σε ο περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας Κώστας Αγο­ρα­στός, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των φορέ­ων, μετά από σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Περι­φέ­ρεια Θεσσαλίας.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Περι­φέ­ρειας, η από­φα­ση ελή­φθη λόγω του αυξη­μέ­νου επι­δη­μιο­λο­γι­κού φορ­τί­ου, του μεγά­λου αριθ­μού ημε­ρή­σιων κρου­σμά­των, της πίε­σης στα νοσο­κο­μεία, της αύξη­σης του ιικού φορ­τί­ου στα λύμα­τα και της αύξη­σης των κρου­σμά­των στις σχο­λι­κές μονάδες.

Την Πέμ­πτη 28η Οκτω­βρί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μόνο οι επί­ση­μες δοξο­λο­γί­ες και οι κατα­θέ­σεις στε­φά­νων στα Ηρώα με την τήρη­ση όλων των προ­βλε­πό­με­νων υγειο­νο­μι­κών πρωτοκόλλων.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι για επι­δη­μιο­λο­γι­κούς λόγους εχουν ακυ­ρω­θεί οι παρε­λά­σεις σε Πέλ­λα, Ημα­θία και Πιερία

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Με τη συμ­με­το­χή μόνο των στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των θα διε­ξα­χθούν οι παρε­λά­σεις για την εθνι­κή επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου στους νομούς Δρά­μας, Καβά­λας, Ξάν­θης, Ροδό­πης και Έβρου, σύμ­φω­να με από­φα­ση που υπο­γρά­φει ο περι­φε­ρειάρ­χης Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (ΑΜ‑Θ), Χρή­στος Μέτιος.

«Λόγω της αύξη­σης των κρου­σμά­των Covid-19 στην Περι­φέ­ρεια ΑΜ‑Θ και για την απο­φυ­γή περαι­τέ­ρω συγ­χρω­τι­σμού και επι­δεί­νω­σης της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης ακυ­ρώ­νε­ται σε όλη την Περι­φέ­ρεια το μέρος της παρέ­λα­σης της 28ης Οκτω­βρί­ου που αφο­ρά στη συμ­με­το­χή της μαθη­τι­κής, φοι­τη­τι­κής νεο­λαί­ας και των πολι­τι­στι­κών και εθε­λο­ντι­κών οργα­νώ­σε­ων και συλ­λό­γων», ανα­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή από­φα­ση που κατα­λή­γει με την επι­σή­μαν­ση ότι «κατά τα λοι­πά ισχύ­ουν τα κατά τόπους προ­γράμ­μα­τα όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί».

Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, λόγω πένθους

Ακυ­ρώ­νε­ται η μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την Τετάρ­τη 27 Οκτω­βρί­ου, λόγω της ημέ­ρας πέν­θους που κήρυ­ξε ο πρω­θυ­πουρ­γός για την εκδη­μία της Φώφης Γεννηματά.

Τη σχε­τι­κή από­φα­ση υπο­γρά­φει η υπη­ρε­σια­κή γραμ­μα­τέ­ας του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, Γεωρ­γία Βαλατσού.

Οι μαθη­τι­κές παρε­λά­σεις στην υπό­λοι­πη χώρα, καθώς και η στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση, την επό­με­νη μέρα, ανή­με­ρα της εθνι­κής εορ­τής, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κανο­νι­κά, σύμ­φω­να με την από­φα­ση της οικεί­ας Περιφέρειας.

vivlio mpelogiannis

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο