Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακυρώθηκε η βίζα του Τζόκοβιτς

O υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης της Αυστρα­λί­ας Αλεξ Χοκ απο­φά­σι­σε την ακύ­ρω­ση της βίζας του Νόβακ Τζό­κο­βιτς, σύμ­φω­να με το γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ειδήσεων.

Η νομι­κή ομά­δα του 34χρονου Σέρ­βου τενί­στα ανα­μέ­νε­ται να ασκή­σει έφε­ση στην απόφαση.

Εάν δεν ασκη­θεί έφε­ση αμέ­σως ή δεν γίνει απο­δε­κτή από το δικα­στή­ριο, τότε ο Τζό­κο­βιτς θα απε­λα­θεί από την Αυστρα­λία με συνο­πτι­κές διαδικασίες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες Πέμ­πτη, με το όνο­µα του Νόβακ Τζό­κο­βιτς στις συμ­με­το­χές πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κλή­ρω­ση για το κυρί­ως ταμπλό του Αυστρα­λια­νού Οπεν.

Η πλειο­ψη­φία της κοι­νής γνώ­μης στην Αυστρα­λία είναι αντί­θε­τη ως προς τη συμ­με­το­χή του τενί­στα στη διορ­γά­νω­ση. Σε δημο­σκό­πη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αυστρα­λία, ρωτή­θη­καν 60.000 πολί­τες και το 83% των ερω­τη­θέ­ντων ήταν υπέρ της απέ­λα­σης του Σέρ­βου. Σε ό,τι αφο­ρά την παγκό­σμια κοι­νό­τη­τα του τένις, οι από­ψεις για τη συμ­με­το­χή του «Νόλε» διίστανται.

Τα νέα μέτρα για την απο­φυ­γή εξά­πλω­σης της παν­δη­μί­ας θα επη­ρε­ά­σουν και το Αυστρα­λια­νό Οπεν. Ετσι, παρά την αρχι­κή ανα­κοί­νω­ση των διορ­γα­νω­τών ότι τα γήπε­δα θα γεμί­σουν 100% με εμβο­λια­σμέ­νους, σε ό,τι αφο­ρά τα τρία μεγά­λα γήπε­δα η πλη­ρό­τη­τα θα είναι στο 50%, ενώ σε όλους τους χώρους οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο