Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακυρώθηκε συναυλία στην Αθήνα της ισραηλινής πρεσβείας υπό την πίεση του λαού

Κάτω από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις πλή­θους συντε­λε­στών της συναυ­λί­ας, του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, αλλά και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, η συναυ­λία, που επρό­κει­το να διορ­γα­νώ­σει ο Δήμος της Αθή­νας τη Δευ­τέ­ρα 29 Απρί­λη υπό την αιγί­δα της πρε­σβεί­ας του Ισρα­ήλ, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, καθώς, σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου του δήμου, ο Χ. Δού­κας ειση­γεί­ται στο ΔΣ του ΟΠΑΝΔΑ την ανα­βο­λή της «για λόγους ασφαλείας».

Σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος ανα­φέ­ρει ότι «η επί­κλη­ση από τον δήμαρ­χο “λόγων ασφα­λεί­ας”, δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στον απο­τρο­πια­σμό του ελλη­νι­κού λαού απέ­να­ντι στα εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ που αυτή τη στιγ­μή δια­πράτ­το­νται στη Λωρί­δα της Γάζας. Στέλ­νου­με καθα­ρό μήνυ­μα ενά­ντια στον πόλε­μο που διε­ξά­γε­ται, ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της χώρας μας και σε κάθε προ­σπά­θεια εργα­λειο­ποί­η­σης του Πολι­τι­σμού σε αυτή την κατεύθυνση».

Το θέμα ανέ­δει­ξε με παρέμ­βα­σή της στο τελευ­ταίο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», δηλώ­νο­ντας ξεκά­θα­ρα προς τη δημο­τι­κή αρχή ότι «δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τέτοια συναυ­λία, για­τί χιλιά­δες δια­δη­λω­τές θα είναι απέ­ξω και θα το αποτρέψουμε».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο