Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμα 11 εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καστοριάς θετικοί στον #Covid-19 – Φόβοι και για άλλα κρούσματα

Ακό­μα 11 εργα­ζό­με­νοι στο νοσο­κο­μείο της Καστο­ριάς βρέ­θη­καν θετι­κοί στον κορω­νο­ϊό, σύμ­φω­να με τον Χρή­στο Κουσουρή,πρόεδρος των Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο της Καστο­ριάς. Όπως είπε, από τα 350 άτο­μα του προ­σω­πι­κού, έχουν ελεγ­χθεί τα 120. Μέχρι στιγ­μής 11 άτο­μα από αυτά βρέ­θη­καν θετι­κά στον ιό, ενώ ανα­μέ­νο­νται και απο­τε­λέ­σμα­τα των υπό­λοι­πων που εξετάστηκαν.

«Ο αριθ­μός όσων έχουν προ­σβλη­θεί από τον κορω­νο­ϊό είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρος» πρό­σθε­σε χαρακτηριστικά.

Παράλ­λη­λα, ο κ. Κου­σου­ρής σημεί­ω­σε ότι στο χώρο του νοσο­κο­μεί­ου πραγ­μα­το­ποιού­νται στα­δια­κές απο­λυ­μάν­σεις, ζητώ­ντας «να κλεί­σει για να γίνει ολι­κή απολύμανση».

Επι­πλέ­ον, υπο­στή­ρι­ξε ότι «υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για μάσκες αυξη­μέ­νης προ­στα­σί­ας που κρα­τού­νται στο τελω­νείο. Πρέ­πει να προ­σπε­ρά­σου­με γρή­γο­ρα την γρα­φειο­κρα­τία», ενώ ευχα­ρί­στη­σε τους πολί­τες της Καστο­ριάς για όσα υλι­κά προ­σφέ­ρουν στο νοσοκομείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο