Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμη ένας ντελιβεράς έχασε τη ζωή του κυνηγώντας το μεροκάματο

Νεα­ρός δια­νο­μέ­ας εξέ­πνευ­σε στην εντα­τι­κή μονά­δα του Ιππο­κρά­τειου Νοσο­κο­μεί­ου, όπου νοση­λευό­ταν από τις 12 Φεβρουα­ρί­ου ύστε­ρα από τρο­χαίο εν ώρα εργα­σί­ας, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να Δια­νο­μέ­ων Θεσσαλονίκης.

“Το τρο­χαίο συνέ­βη στη συμ­βο­λή των οδών Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως και Ξενο­φώ­ντος, ο συνά­δελ­φος πήγαι­νε παραγ­γε­λία με το μηχα­νά­κι, ένα αυτο­κί­νη­το πήγε να στρί­ψει και συγκρού­στη­καν” ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Κτε­νάς, μέλος της Επι­τρο­πής Αγώ­να Δια­νο­μέ­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης και του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού Θεσ­σα­λο­νί­κης, Χαλ­κι­δι­κής και Πιερίας.

Ο νεα­ρός έδω­σε μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή. “Ήρθε στο Ιππο­κρά­τειο ημέ­ρα εφη­με­ρί­ας χει­ρουρ­γή­θη­κε, ωστό­σο έφε­ρε πολ­λα­πλές κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις” σημεί­ω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοι­κή­τρια του Ιππο­κρά­τειου Νοσο­κο­μεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Βασι­λι­κή Παπαχριστοδούλου.

Τα μέλη της Επι­τρο­πής Αγώ­να Δια­νο­μέ­ων επι­ση­μαί­νουν στην ανα­κοί­νω­ση ότι η λίστα των συνα­δέλ­φων τους, που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργα­σί­ας, συνε­χώς μεγα­λώ­νει, με απο­τέ­λε­σμα να έχει φτά­σει τους 14 νεκρούς τον τελευ­ταίο περί­που ενά­μι­ση χρό­νο. “Δεν γνω­ρί­ζου­με τις ακρι­βείς συν­θή­κες του τρο­χαί­ου, όπως και άλλων δυστυ­χη­μά­των, γι’ αυτό ζητά­με να υπάρ­χει ένα μίνι­μουμ προ­στα­σί­ας για τους εργα­ζό­με­νους στον δρό­μο, όπως για παρά­δειγ­μα έχου­με ζητή­σει τα δίκυ­κλα να ανή­κουν και να ελέγ­χο­νται από τους εργο­δό­τες, ώστε να πλη­ρούν προ­ϋ­πο­θέ­σεις ασφά­λειας” υπο­γράμ­μι­σε ο Νίκος Κτενάς.

Στις 13/2 “συνά­δελ­φος δια­νο­μέ­ας 24 ετών σκο­τώ­θη­κε εν ώρα εργα­σί­ας στη Λυκό­βρυ­ση Αττι­κής. Η μοτο­συ­κλέ­τα που οδη­γού­σε ο συνά­δελ­φος, εξε­τρά­πη της πορεί­ας της ‑λόγω των αντί­ξο­ων και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρα­τού­σαν- και προ­σέ­κρου­σε σε τσι­με­ντέ­νια κολώ­να. Μάλι­στα το περι­στα­τι­κό κατα­γρά­φη­κε ως τρο­χαίο κι όχι ως εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα” σημειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να Δια­νο­μέ­ων, στην οποία επι­ση­μαί­νε­ται ότι οι εργο­δό­τες παρα­μέ­νουν στο απυ­ρό­βλη­το, παρό­τι έχουν την κύρια ευθύ­νη. “Τερά­στια ευθύ­νη έχουν και οι κυβερ­νή­σεις και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, που με τους αντερ­γα­τι­κούς μνη­μο­νια­κούς νόμους που έχουν ψηφί­σει τα τελευ­ταία χρό­νια, μας αφή­νουν τελεί­ως απρο­στά­τευ­τους απέ­να­ντι σε κάθε είδους εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας” κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο