Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμη ένας χρυσαυγίτης εκτός φυλακής — Αποφυλακίζεται ο Ν. Μίχος

Εκτός φυλα­κής θα βρε­θεί ο πρώ­ην βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής, Νίκος Μίχος, μετά την από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών να δώσει ανα­στο­λή στην έκτι­ση της ποι­νής κάθειρ­ξης των 6 ετών που του επι­βλή­θη­κε για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Παρά την αντί­θε­τη πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα ο οποί­ος τάχθη­κε υπέρ της παρα­μο­νής στην φυλα­κή του χρυ­σαυ­γί­τη, το δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε να απο­δε­χθεί την αίτη­ση του Νίκου Μίχου ο οποί­ος θα βγει άμε­σα από τις τις φυλα­κές Δομο­κού και θα είναι ελεύ­θε­ρος μέχρι την εκδί­κα­ση σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της υπό­θε­σης της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή.

Στον κατα­δι­κα­σμέ­νο πρώ­ην βου­λευ­τή επι­βλή­θη­καν από το Πεντα­με­λές Εφε­τείο οι περιο­ρι­στι­κοί όροι της απαγό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και της εμφά­νι­σης δύο φορές τον μήνα σε αστυ­νο­μι­κό τμήμα.

Η άπο­ψη του εισαγ­γε­λέα Έδρας ήταν ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος δεν πρέ­πει να εξέλ­θει από τη φυλα­κή καθώς δεν έχει προ­κύ­ψει λόγος δια­φο­ρε­τι­κός από εκεί­νους που ο κατα­δι­κα­σθείς επι­κα­λέ­στη­κε στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των το οποίο δίκα­σε την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και απο­φά­σι­σε την κρά­τη­σή του.

Στην δίκη ο αιτών κατη­γο­ρού­με­νος ήταν απών και εκπρο­σω­πή­θη­κε απο τον δικη­γό­ρο του Στυ­λια­νό Γρη­γο­ρί­ου. Σύμ­φω­να με το συνή­γο­ρο, στον εντο­λέα του πρέ­πει να χορη­γη­θεί ανα­στο­λή στην έκτι­ση καθώς είναι ασθε­νής με καρ­κί­νο και δεν του δόθη­κε δυνα­τό­τη­τα στη φυλα­κή να κάνει συμπλη­ρω­μα­τι­κές εξε­τά­σεις για να δει σε ποια κατά­στα­ση βρί­σκε­ται η υγεία του. Επι­κα­λέ­στη­κε επί­σης ο συνή­γο­ρος, πως ο Νίκος Μίχος λόγω δισκο­πά­θειας πρέ­πει να χει­ρουρ­γη­θεί άμε­σα ενώ τόνι­σε πως το δικα­στή­ριο της Χρυ­σής Αυγής του ανα­γνώ­ρι­σε και μάλι­στα μόνο σε αυτόν, το ελα­φρυ­ντι­κό της έμπρα­κτης μεταμέλειας.

Κατά τον κ. Γρη­γο­ρί­ου, ο εντο­λέ­ας του έχει εκτί­σει, με τα ημε­ρο­μί­σθια λόγω εργα­σί­ας στην φυλα­κή, ποι­νή 25 μηνών και 18 ημερών.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο