Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμη μία φορά φασιστοειδή βεβήλωσαν το μνημείο του ολοκαυτώματος

Για μια ακό­μη φορά φασι­στοει­δή  βεβή­λω­σαν το Μνη­μείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος, που βρί­σκε­ται στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στη φωτο­γρα­φία του δημο­σιο­γρά­φου Αντώ­νη Ρεπα­νά, που δημο­σιεύ­ει το seleo.gr,  ζωγρά­φι­σαν επά­νω στο μνη­μείο τον αγκυ­λω­τό σταυρό.

Ο βαν­δα­λι­σμός έγι­νε κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης ναζί …μακε­δο­νο­μά­χων στην Θεσ­σα­λο­νί­κη.

MNIMEIO

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο