Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακύρωσε απόφαση του δήμου Χαϊδαρίου υπέρ μικροκαταστηματαρχών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Με μια από­φα­ση χαρα­κτη­ρι­στι­κή του ρόλου αλλά και της σύν­δε­σης της Τοπι­κής Διοί­κη­σης με το κεντρι­κό κρά­τος, η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση απέρ­ρι­ψε από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Χαϊ­δα­ρί­ου, με την οποία απαλ­λάσ­σο­νταν από τα δημο­τι­κά τέλη αδύ­να­μες οικο­νο­μι­κά ομάδες.

Με ανα­κοί­νω­σή της η Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου επι­ση­μαί­νει πως:

«Με το υπ’ αριθμ. 99879/32205/15–11-2018 έγγρα­φο της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης προς το Δήμο μας, απορ­ρί­πτε­ται άλλη μια από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου για μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών. Μετά την άρνη­ση μεί­ω­σης δημο­τι­κών τελών σε ανέρ­γους, η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση απέρ­ρι­ψε και τις μειώ­σεις που απο­φά­σι­σε το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο για κατα­στή­μα­τα κάτω των 100 τ.μ. και σε νέες επι­χει­ρή­σεις με έδρα το Χαϊδάρι.

Αυτό απο­δει­κνύ­ει την πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, η οποία παρέ­χει απλό­χε­ρα φορο­α­παλ­λα­γές σε μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, στέλ­νο­ντας το λογα­ρια­σμό για εξό­φλη­ση στα συνή­θη υπο­ζύ­για (εργα­ζό­με­νους, ανέρ­γους, μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, στα πλα­τιά λαϊ­κά στρώματα).

Απο­δει­κνύ­ε­ται γι’ άλλη μια φορά ότι, παρ’ όλη την πρό­θε­ση της Δημο­τι­κής Αρχής για ελά­φρυν­ση συγκε­κρι­μέ­νων κατη­γο­ριών όσον αφο­ρά τα δημο­τι­κά τέλη, ο ασφυ­κτι­κός έλεγ­χος της Τοπι­κής Διοί­κη­σης από το κρά­τος έχει ως στό­χο οι Οργα­νι­σμοί Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης (ΟΤΑ) να λει­τουρ­γούν ως το μακρύ χέρι της κυβέρ­νη­σης στην εφαρ­μο­γή των αντι­λαϊ­κών νόμων και κατευ­θύν­σε­ων πάντα στο πλαί­σιο που ορί­ζουν οι θεσμοί και η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση (ΕΕ). Στο πλαί­σιό τους αυτό δεν προ­βλέ­πε­ται καμία απο­λύ­τως ελά­φρυν­ση και παρο­χή για τους μικρο­με­σαί­ους επαγ­γελ­μα­το­βιο­τέ­χνες (ΕΒΕ) και τα λαϊ­κά στρώματα.

Η Δημο­τι­κή Αρχή θα στα­θεί στην πρώ­τη γραμ­μή των λαϊ­κών αγώ­νων, για την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των Δήμων, ώστε να μπο­ρούν να υλο­ποι­η­θούν έργα υπο­δο­μής και βελ­τί­ω­σης των συν­θη­κών ζωής στην πόλη μας καθώς και οικο­νο­μι­κή ελά­φρυν­ση για όλους τους δημό­τες. Θεω­ρού­με ότι κάθε συν­δη­μό­της μας θα στα­θεί αλλη­λέγ­γυος και συμ­μέ­το­χος στην προ­σπά­θειά μας αυτή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο