Αλέκα Παΐζη, η κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου, η κομμουνίστρια

Αλέ­κα Παΐ­ζη, μια μορ­φή, ανά­με­σα στις πολ­λές, στη χορεία των σπου­δαί­ων, «δεμέ­νων» με τους απε­λευ­θε­ρω­τι­κούς αγώ­νες του λαού μας στην κατο­χή, στον εμφύ­λιο και στην επτά­χρο­νη δικτα­το­ρία, ανυ­πο­χώ­ρη­των, παρά τις μακρό­χρο­νες και πολύ­μορ­φες δοκι­μα­σί­ες που υπέ­στη­σαν και ατα­λά­ντευ­των, μέχρι τελευ­ταί­ας πνο­ής, κομ­μου­νι­στών καλ­λι­τε­χνών. Η Αλέ­κα Παΐ­ζη υπη­ρέ­τη­σε το θέα­τρο για πάνω από 60 χρό­νια, ερμη­νεύ­ο­ντας … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλέ­κα Παΐ­ζη, η κυρία του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου, η κομ­μου­νί­στρια.