Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέκα Παπαρήγα: Η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας είναι σε βάρος του λαού (VIDEO)

Η παν­δη­μία απέ­δει­ξε ότι ήταν μύθος το κοι­νω­νι­κό κρά­τος που υπήρ­χε ακό­μα και στις ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες ενώ η συνύ­παρ­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα που εφαρ­μό­ζε­ται δεν είναι ούτε ειρη­νι­κή, ούτε φιλο­λαϊ­κή αλλά είναι υπέρ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και σε βάρος του λαού. Αυτό επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, επί του νομο­σχε­δί­ου για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγείας.

Σημεί­ω­σε πως το σημε­ρι­νό νομο­σχέ­διο είναι ένα ακό­μα σκα­λο­πά­τι στον κατή­φο­ρο του λεγό­με­νου Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας, στην πορεία του για πιο βαθιά εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και μετα­τρο­πή των Κέντρων Υγεί­ας και των Νοσο­κο­μεί­ων σε ακό­μα καλύ­τε­ρες λει­τουρ­γού­σες επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονάδες.

Υπεν­θύ­μι­σε πως το αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο νοσο­κο­μείο είχε γίνει νόμος από την επο­χή του ΠΑΣΟΚ και καμία κυβέρ­νη­ση μέχρι σήμε­ρα δεν τον κατήρ­γη­σε για­τί «όλοι σας είστε υπέρ της συνύ­παρ­ξης του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα» επι­σή­μα­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, απευ­θυ­νό­με­νη προς τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Υπο­γράμ­μι­σε ακό­μα πως ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας, πλέ­ον έχει γιγα­ντω­θεί και έχει εισβάλ­λει σε όλες τις βαθ­μί­δες της Υγεί­ας. «Οταν το νοσο­κο­μείο σε στέλ­νει στα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα για εξε­τά­σεις, αυτό δεν είναι εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση;» ανα­ρω­τή­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, προ­σθέ­το­ντας ότι τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα έχουν αντι­κα­τα­στή­σει πλέ­ον τα Κέντρα υγεί­ας. Οσον αφο­ρά τον προ­σω­πι­κό για­τρό, τόνι­σε ότι όσο ωραίο και αν ακού­γε­ται, τελι­κά θα μετα­τρα­πεί σε “κόφτη” των υπη­ρε­σιών υγείας.

Η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα ανα­φέρ­θη­κε και στην ανα­γκαιό­τη­τα της πρό­λη­ψης των προ­βλη­μά­των υγεί­ας, σημειώ­νο­ντας ότι η απλή ανα­κοί­νω­ση στε­γνών αριθ­μών των νοσού­ντων από την παν­δη­μία, είναι απο­σπα­σμα­τι­κό και δεν δεί­χνει τα κοι­νω­νι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που έχουν μεγά­λη σημα­σία και αφο­ρούν την προ­λη­πτι­κή ιατρι­κή. Εφε­ρε ως παρά­δειγ­μα, την κατά­στα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος ενός ανθρώ­που, που εξαρ­τά­ται άμε­σα από τη δια­τρο­φή του, τις συν­θή­κες δου­λειάς και άλλα ζητή­μα­τα, που σχε­τί­ζο­νται με την πορεία της υγεί­ας του όταν αρρω­στή­σει και καθο­ρί­ζο­νται τελι­κά από την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται. Στοι­χείο που καμία κυβέρ­νη­ση δεν ανα­δει­κνύ­ει και δεν φρο­ντί­ζει — φυσι­κά — στις συν­θή­κες του καπι­τα­λι­σμού να αντι­με­τω­πί­σει, σημείωσε.

Η υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Μίνα Γκά­γκα, απο­φεύ­γο­ντας να απα­ντή­σει επί της ουσί­ας, ανέ­φε­ρε πως όλοι οι ασθε­νείς αντι­με­τω­πί­στη­καν ισό­τι­μα όταν νοση­λεύ­τη­καν στο σύστη­μα υγεί­ας και ανα­λώ­θη­κε σε οδη­γί­ες για την καλή κατά­στα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος με την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα σε μια ολι­γό­λε­πτη δευ­τε­ρο­λο­γία της, να διευ­κρι­νί­ζει πως δεν τέθη­κε θέμα ανι­σό­τι­μης παρο­χής υπη­ρε­σιών μέσα στα νοσο­κο­μεία αλλά τα θέμα­τα των συν­θη­κών δου­λειάς, δια­τρο­φής και βιο­τι­κού επι­πέ­δου που έχουν άμε­ση σχέ­ση με την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση και επι­δρούν στην υγεία των ανθρώ­πων, πριν μπουν στα νοσο­κο­μεία, γεγο­νός που άπτε­ται της προ­λη­πτι­κής ιατρι­κής, η οποία δεν υπάρ­χει στη χώρα μας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο