Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέκα Παπαρήγα: Το εργατικό κίνημα να πετάξει το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα σκουπίδια (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να βάλει στό­χο να πετα­χτεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη στα σκου­πί­δια, τόνι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, καθώς αυτό δεν επι­δέ­χε­ται την παρα­μι­κρή βελτίωση.

Απευ­θυ­νό­με­νη στον ΣΥΡΙΖΑ που δια­τυ­μπα­νί­ζει στη συζή­τη­ση ότι θα καταρ­γή­σει το νόμο ως κυβέρ­νη­ση, η Αλ. Παπα­ρή­γα παρα­τή­ρη­σε ότι νόμοι που αφο­ρούν στην πιο βαθιά διείσ­δυ­ση του καπι­τα­λι­στι­κού τομέα στην Υγεία, δεν καταρ­γού­νται από τις αστι­κές κυβερνήσεις.

Αυτό που απαι­τεί­ται σήμε­ρα, είπε, είναι το εργα­τι­κό, το λαϊ­κό κίνη­μα να σκε­φτεί όχι μόνο ποια αιτή­μα­τα πρέ­πει να διεκ­δι­κεί από τις κυβερ­νή­σεις, αλλά και με ποια φιλο­σο­φία θα αγω­νί­ζε­ται, καθώς δεν υπάρ­χει ειρη­νι­κή συνύ­παρ­ξη μετα­ξύ δημό­σιου και ιδιω­τι­κού στην Υγεία

Ακό­μα, επε­σή­μα­νε ότι από το 1992, και μετά τη μετα­τρο­πή της ΕΟΚ σε Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, είτε σε περί­ο­δο κρί­σης είτε όχι, ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας υγεί­ας γιγα­ντώ­θη­κε με τη διείσ­δυ­ση του κεφα­λαί­ου σε όλους τους τομείς. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα τη συστη­μα­τι­κή αφαί­μα­ξη για­τρών από το δημό­σιο σύστη­μα, αλλά και το να απο­φα­σί­ζει ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας προς τα πού θα στρέ­φε­ται η έρευνα.

Επί­σης επι­σή­μα­νε ότι κάθε κυβέρ­νη­ση βάζει ένα πετρα­δά­κι και δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στην επό­με­νη να βάλει τού­βλο ή να βγά­λει κάτι από έναν νόμο για να δεί­ξει ότι δια­φο­ρο­ποιεί­ται, αλλά να κρα­τή­σει τη φιλοσοφία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο