Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέκος Χατζηκώστας: Αντικατοπτρισμοί γαλάζιου (5 ποιήματα)

Παρου­σιά­ζει ο  Ειρηναί­ος Μαρά­κης  //

Τα ποι­ή­μα­τα του Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα που ακο­λου­θούν, όσο και αν φαί­νο­νται ποι­ή­μα­τα που δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται απο­κλει­στι­κά και μόνο αισθη­μα­τι­κά και ερω­τι­κά ζητή­μα­τα, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­τε­λούν ποι­η­τι­κές κατα­θέ­σεις που μιλούν για θέμα­τα πολύ ευρύ­τε­ρα από αυτά που με μια πρώ­τη, και οπωσ­δή­πο­τε ανε­παρ­κή, ματιά μπο­ρεί να εντο­πί­σει ο ανα­γνώ­στης. Ναι, μία και μόνη ανά­γνω­ση δεν αρκεί για να αντι­λη­φθεί κανείς σε όλη τους την πλη­ρό­τη­τα, τον πλού­το ιδε­ών και συναι­σθη­μά­των που εμπε­ριέ­χουν αυτά τα ποι­ή­μα­τα, ξεχω­ρι­στά και ως σύνο­λο. Οι επό­με­νες ανα­γνώ­σεις, που απα­ραί­τη­τα και οπωσ­δή­πο­τε πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν, εύκο­λα θα απο­δεί­ξουν στον (ευαί­σθη­το) ανα­γνώ­στη πως «ναι, όντως έχουν να πουν πολ­λά περισσότερα!»

Εξομολογήσεις μιας αδέσμευτης προσωπικότητας

Οι ‘Αντι­κα­το­πτρι­σμοί γαλά­ζιου’ και τα άλλα τέσ­σε­ρα ποι­ή­μα­τα της σημε­ρι­νής παρου­σί­α­σης δεν είναι τίπο­τα άλλο από ποι­ή­μα­τα-αλλη­γο­ρί­ες, που με έμμε­σο τρό­πο μιλούν για εκεί­νες τις αυτα­πά­τες που σαν χιο­νο­στι­βά­δα κατα­κλύ­ζουν την κοι­νω­νι­κή μας πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που εύκο­λα και χωρίς τον παρα­μι­κρό δισταγ­μό τις ελπί­δες και τα όνει­ρα των απλών ανθρώ­πων βγά­ζουν σε πλει­στη­ρια­σμό, τις ανα­χω­ρή­σεις πολ­λα­πλα­σιά­ζο­ντας (ανθρώ­πων, στιγ­μών, κατα­στά­σε­ων, ονεί­ρων) ενά­ντια και κόντρα στις αφί­ξεις νέων ελπί­δων και προσδοκιών.

Τολ­μώ να πω ότι δεν είναι ποι­ή­μα­τα-μανι­φέ­στα, με την έννοια ότι ανα­πα­ρά­γουν ένα στεί­ρο, καταγ­γελ­τι­κό λόγο, που ίσως στα μάτια κάποιων να μοιά­ζει και να είναι ξένος προς τους σκο­πούς της ποί­η­σης, αλλά προ­φα­νώς, αυτό δεν σημαί­νει ότι δεν είναι ποι­ή­μα­τα που παίρ­νουν θέση. Ο δημιουρ­γός τους άλλω­στε δεν είναι αμέ­το­χος των κοι­νω­νι­κών και πολι­τι­κών αγώ­νων της επο­χής μας. Τα σημε­ρι­νά ποι­ή­μα­τα είναι παράλ­λη­λα οι εξο­μο­λο­γή­σεις μιας αδέ­σμευ­της προ­σω­πι­κό­τη­τας και ψυχής, που εκφρά­ζουν με ερω­τι­κή διά­θε­ση και πάθος την σχε­δόν (αν όχι από­λυ­τα) σωμα­τι­κή αγά­πη για την ελευ­θε­ρία ενώ ανα­γνω­ρί­ζει ότι ο ίσκιος ενός χαμό­γε­λου είναι ικα­νός να θερα­πεύ­σει και να απαλύνει

Η περι­γρα­φι­κή δύνα­μη των ποι­η­μά­των της σημε­ρι­νής δημο­σί­ευ­σης – πέρα από την αστεί­ρευ­τη, πηγαία δύνα­μη των ιδε­ών και των συναι­σθη­μά­των τους, ανα­δει­κνύ­ει την υψη­λού επι­πέ­δου λογο­τε­χνι­κό­τη­τα που αυτά εμπε­ριέ­χουν κι ότι από πίσω υπάρ­χει ειλι­κρι­νής και άδο­λη αγά­πη για την ποί­η­ση ως τέχνης που δεν πρέ­πει να κου­νά­ει απλά το δάχτυ­λο στους ανα­γνώ­στες αλλά που αντί­θε­τα μπο­ρεί να τους δίνει τη δυνα­τό­τη­τα μόνοι τους και με ελεύ­θε­ρη σκέ­ψη να προ­σεγ­γί­σουν τα νοή­μα­τα του έργου αλλά ίσως και πέρας από αυτά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αλέ­κος Α. Χατζη­κώ­στας είναι δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Η Άλλη Άπο­ψη της Ημα­θί­ας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημο­σιευ­τεί σε εφη­με­ρί­δες, περιο­δι­κά και site εδώ και δεκα­ε­τί­ες, ενώ έχει συμ­με­τά­σχει με ειση­γή­σεις σε μια σει­ρά ιστο­ρι­κά συνέ­δρια και ημε­ρί­δες. Έχει εκδώ­σει 7 βιβλία και συμ­με­τέ­χει σε συλ­λο­γι­κούς τόμους. Ποι­ή­μα­τα του με το ψευ­δώ­νυ­μο… Κλειώ, έχουν δημο­σιευ­τεί και στο περιο­δι­κό Ατέ­χνως (κι αυτή είναι μια απο­κά­λυ­ψη που κάνου­με κατό­πιν προ­τρο­πής του συγγραφέα).

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Μονό­λο­γοι αστεριών

Αυτα­πά­τες υπήρ­χαν άφθονες
είχαν γίνει πια χιονοστιβάδα.
Θέλο­ντας να ξεμπερδεύει
γρή­γο­ρα με τα όνειρα
έβγα­λε σε πλειστηριασμό
τις ελπί­δες που απέμειναν.
Στα­μά­τη­σε το κρυφτό
με την καρδιά
άλλω­στε οι αναχωρήσεις
ξεπερ­νού­σαν τις αφήξεις.
Έψα­ξε στ’ αστέ­ρια του βορρά
για να δει τη μορ­φή της πριν ξεθωριάσει.
Θα σε ξανα­βρώ είπε
με το βλέμ­μα πια στη γη.

k1

Αντι­κα­το­πτρι­σμοί γαλάζιου

Έψα­χνε που ν’ ακουμπήσει
τον πόνο της ατέ­λειω­της φυγής
Χάρα­ζε ονόματα
στα παγκά­κια της καθημερινότητας
Κου­βα­λού­σε στη τσά­ντα της μνήμης
το φορ­τίο των ονείρων
Και εκεί­νη η αδιά­κο­πη βροχή
ν’ αντι­κα­το­πτρί­ζει ασάλευτα
το γαλά­ζιο των ματιών της.
Μεί­νε λίγο ακόμη
Έχω τόσον καιρό
να κρυ­φτώ στον ίσκιο
του χαμό­γε­λού σου!

k2

Τα λάθη

Στα­μά­τη­σε για να τα μετρήσει
και πάλι βρή­κε να περισσεύουν
Ήξε­ρε ότι ένα μικρό λάθος
έρι­χνε συχνά την μεγα­λύ­τε­ρη σκιά
Προ­χώ­ρη­σε μπροστά
φοβού­με­νος μήπως ξαναλαθέψει

Μέθυ­σε με το άρω­μα της
λάθε­ψε και πάλι με την γύρη της
Στα­μά­τη­σε για να κρυφτεί
στην ψηλή ξαν­θιά σκιά της
Ζήτη­σε για τελευ­ταία φορά
τη συγνώ­μη στα θέλω της

k3

Το πέταγ­μα

Ήθε­λε να ξεφύ­γει από την λίμνη
κου­ρα­σμέ­νος από τη μονα­ξιά της ατα­ρα­ξί­ας της
στε­ρη­μέ­νος από το μονό­το­νο των συνό­ρων της
χορ­τα­σμέ­νος από ανεκ­πλή­ρω­το των ονεί­ρων της

Ήθε­λε να γίνει θάλασσα
ν’ αγκα­λιά­ζει το γαλά­ζιο των ματιών της
να τρα­γου­δά τη μου­σι­κή της ανά­σας της
να ταξι­δεύ­ει αδιά­κο­πα στα πέλα­γα των χει­λιών της

Λίμνη που ήθε­λε να γίνει θάλασσα
δάκρυ που αρνιό­ταν να γίνει κλάμα.
Στις απο­βά­θρες τις σιωπής
οι επι­βά­τες έτοι­μοι προς κατανόηση

Άνοι­ξε δει­λά τα φτε­ρά του
θέλο­ντας ν’ ανοι­χτεί στον κόσμο της
Μπο­ρεί άρα­γε ένα λιμνοπούλι
να φτά­σει στο πέταγ­μα έναν αετό;

k4

Η σύντο­μη συνάντηση

Ιού­λης σύντο­μων συναντήσεων
και πολύ­μη­νων απουσιών
Καλο­καί­ρια που μίκραιναν
για­τί ηττή­θη­καν από τους χει­μώ­νες τους
Αντά­μω­μα λουλουδιών
που φύτρω­σαν σε άγο­νους βράχους

Μέρες σιω­πη­λής προετοιμασίας
σχέ­δια λαχτά­ρας, προ­σμο­νής, πόθου
Θέλο­ντας να φυλα­κί­σει ισόβια
ελπί­δες, όνει­ρα, αυταπάτες
Πόσα δευ­τε­ρό­λε­πτα αναμνήσεων
χωρούν σ’ ένα λεπτό συναντήσεων;
k5

 _______________________________________________________________________________________________________

Ο Ειρηναίος Μαράκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1986, απόφοιτος της τεχνικής εκπαίδευσης. Συμμετέχει με ποιήματα του στα συλλογικά έργα (e‑books) ενώ ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες λογοτεχνικές σελίδες. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης καθώς και στο διαδικτυακό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Ατέχνως. Διατηρεί το ιστολόγιο Λογοτεχνία και Σκέψη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο