Αλέξης Δαμιανός, δημιούργησε και εξέφρασε έναν πραγματικό λαϊκό κινηματογράφο

Αλέ­ξης Δαμια­νός, ηθο­ποιός — σκη­νο­θέ­της — συγ­γρα­φέ­ας. Μια πολύ­πλευ­ρη, ξεχω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα, πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά στρα­τευ­μέ­νος, ο δημιουρ­γός που διέ­σχι­σε το ταραγ­μέ­νο μέτω­πο της πρό­σφα­της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας συμ­με­τέ­χο­ντας ενερ­γά στη φλε­γό­με­νη εμπει­ρία, ο Αλέ­ξης Δαμια­νός «έφυ­γε» στις 4 Μαΐ­ου 2006 σε ηλι­κία 85 χρό­νων. Ο Αλέ­ξης Δαμια­νός, γεν­νή­θη­κε στις 21 Ιανουα­ρί­ου του 1921 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε στη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλέ­ξης Δαμια­νός, δημιούρ­γη­σε και εξέ­φρα­σε έναν πραγ­μα­τι­κό λαϊ­κό κινη­μα­το­γρά­φο.