Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέξης Τσίπρας: Ξεπλένοντας τους… ξεπλυματίες των Ουκρανών νεοναζί

Με τον γενι­κό πρό­ξε­νο της Ελλά­δας στη Μαριού­πο­λη Μανώ­λη Ανδρου­λά­κη συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας δίνο­ντας του «συγ­χα­ρη­τή­ρια» για την «μεγά­λη προ­σπά­θεια που κατέ­βα­λε με αυτα­πάρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξει την ομο­γέ­νειά μας εν μέσω του βομ­βαρ­δι­σμού της πόλης από την Ρωσία».

Στην ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ο κ. Τσί­πρας επι­σή­μα­νε: «Η στά­ση του, όπως και η προ­σπά­θεια που κατα­βάλ­λουν όλα τα στε­λέ­χη του Γενι­κού Προ­ξε­νεί­ου Οδησ­σού για να στη­ρί­ξουν την εκεί ομο­γέ­νεια όσο εντεί­νε­ται η ρωσι­κή εισβο­λή, έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για όλους τους Έλληνες».

Τι δεν ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν ανέ­φε­ρε το προ­κλη­τι­κό ξέπλυ­μα που έκα­νε ο πρό­ξε­νος Ανδρου­λά­κης στους νεο­να­ζί εγκλη­μα­τί­ες του Αζόφ. Θυμί­ζου­με πως ήταν ο ίδιος ο κ. Μανώ­λης Ανδρου­λά­κης ο οποί­ος μιλώ­ντας σε τηλε­ο­πτι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων επι­χεί­ρη­σε να «βγά­λει λάδι» τους Ουκρα­νούς χρυ­σαυ­γί­τες της Μαριού­πο­λης λέγο­ντας μετα­ξύ άλλων τις εξής «ομορ­φιές»:

«Οχι ρε παι­διά, μπο­ρείς να πεις πολ­λά για τους Αζόφ, τι ήτα­νε και τι είναι. Δεν θέλω να μπω πάλι στο πολι­τι­κό ούτε το ιδε­ο­λο­γι­κό ούτε τίπο­τα. Οι Αζόφ ήταν και είναι η άμυ­να της πόλης. Μία από τις άμυ­νες της πόλης. Τι να πω; Είναι έτσι – γιου­βέ­τσι και τα λοι­πά; Τα ‘χου­νε. Αλλά δεν χτυ­πά­νε τους δικούς τους. Δηλα­δή έλε­ος. Λίγο αργό­τε­ρα να μιλή­σου­με, για­τί τους γνώρισα».

Μια έτσι, μια γιου­βέ­τσι… και ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον παρα­δο­σια­κό ρόλο της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας ως πλυ­ντή­ριο του φασισμού.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο