Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλήθειες και ψέματα για τις αιτίες και τα προσχήματα του πόλεμου στην Ουκρανία

Απορ­ρί­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών, δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών.

To KKE από την πρώ­τη μέρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία μπή­κε στο μεδού­λι του ενη­με­ρώ­νο­ντας –όπως πάντα, έγκαι­ρα και έγκυ­ρα. Στις 8 Ιού­νη οι «αλή­θειες και τα ψέμα­τα για τις αιτί­ες και τα προ­σχή­μα­τα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία» ανα­δεί­χθη­καν μέσα από την εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες το από­γευ­μα στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, με ομι­λη­τή τον Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ.

Η εκδή­λω­ση ξεκί­νη­σε με την προ­βο­λή ενός 30λεπτου βίντεο με απο­σπά­σμα­τα από εκπο­μπή του Ρώσου δημο­σιο­γρά­φου Κον­στα­ντίν Σιό­μιν για τις αιτί­ες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Τόσο εισα­γω­γι­κά όσο και στη συζή­τη­ση που ακο­λού­θη­σε, απα­ντή­θη­κε ξεκά­θα­ρα «για ποιον λόγο γίνε­ται αυτός ο πόλε­μος», έγι­νε ανα­λυ­τι­κή ανα­φο­ρά στα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιεί η κάθε πλευ­ρά για να «ντύ­σει» τις επι­διώ­ξεις της, όπως και στο γεγο­νός ότι κάποια από αυτά τα προ­σχή­μα­τα αξιο­ποιούν και αλη­θι­νά γεγονότα.

Έγι­νε ανα­φο­ρά στην επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία της αστι­κής προ­πα­γάν­δας (δυτι­κής ή ρωσι­κής) που θολώ­νει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Π.χ. πως ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις τους προ­α­σπί­ζο­νται τάχα την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην Ευρώ­πη, που την κατα­πά­τη­σε η ρωσι­κή εισβο­λή. Πως δήθεν παλεύ­ουν τον «ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό» στις διε­θνείς σχέ­σεις, που εκπρο­σω­πεί πλέ­ον η Ρωσία. Πως αντι­στέ­κο­νται στον πόλε­μο, που ξεκί­νη­σε ένας αυταρ­χι­κός ηγέ­της, που μάλ­λον είναι ψυχο­πα­θής, ή το λιγό­τε­ρο έπαιρ­νε στε­ροει­δή φάρ­μα­κα, όταν λάμ­βα­νε τη σχε­τι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή, που «θόλω­σαν» την κρί­ση του, ή πως έκα­νε κακό υπο­λο­γι­σμό για­τί ήταν απο­μο­νω­μέ­νος λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας, ενός πιθα­νού καρ­κί­νου και δεν είχε επα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις σωστές πληροφορίες.

Αλλά και στα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιεί η αστι­κή τάξη της Ρωσί­ας. Οπως π.χ. ότι το ΝΑΤΟ επε­κτεί­νε­ται και απει­λεί τη Ρωσία, η οποία ανα­γκά­στη­κε να αντι­δρά­σει για να κάνει «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση» της Ουκρα­νί­ας. Πως τάχα πολε­μά τους φασί­στες και κάνει «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση» της Ουκρα­νί­ας. Και πως η Ρωσία ανα­γκά­στη­κε να υπε­ρα­σπι­στεί τους ομο­ε­θνείς Ρώσους και τους ρωσό­φω­νους του Ντον­μπάς, που αντι­με­τώ­πι­ζαν μια γενο­κτο­νία από το καθε­στώς του Κιέβου.

Ο Ελισαίος Βαγενάς σημείωσε πως σ’ αυτές  τις 100 και πλέον μέρες  το ΚΚΕ «όργωσε» στην κυριολεξία την Ελλάδα  και ανέδειξε τις πραγματικές αιτίες του πολέμου

Όπως είπε, “ο πόλε­μος αυτός γίνε­ται για­τί όλα αυτά, που για 70 χρό­νια ο σοβιε­τι­κός λαός οικο­δό­μη­σε με σκλη­ρή δου­λειά, με θυσί­ες, με τον ιδρώ­τα του και κάτω από την καθο­δή­γη­ση του κόμ­μα­τος των μπολ­σε­βί­κων, και τα οποία δού­λευαν σε μεγά­λο βαθ­μό για την κοι­νω­νία, για όλο τον λαό, μετά το 1991 έγι­ναν εμπό­ρευ­μα, ατο­μι­κή ιδιοκτησία”.

Το πρώ­το μας, λοι­πόν, συμπέ­ρα­σμα είναι πως ο πόλε­μος προ­κλή­θη­κε πάνω στο έδα­φος του μονο­πω­λια­κού καπι­τα­λι­σμού και εξαι­τί­ας της δίψας των καπι­τα­λι­στών για το κέρδος.

Αυτό το βασι­κό μας συμπέ­ρα­σμα έρχε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που εκδη­λώ­νε­ται τόσο με αυτά που λέει ο Μπάι­ντεν και η αστι­κή τάξη της Ουκρα­νί­ας, περί γενο­κτο­νί­ας (γκο­λο­ντο­μόρ) από τους κομ­μου­νι­στές και τους Ρώσους των Ουκρα­νών, που τώρα δήθεν παλεύ­ουν για την “ανε­ξαρ­τη­σία” τους και την “απο­γα­λά­κτι­ση” από τους Ρώσους, όσο και με αυτά που λέει ο Πού­τιν, ο οποί­ος επιρ­ρί­πτει τις ευθύ­νες της σημε­ρι­νής εμπό­λε­μης κατά­στα­σης στον Λένιν και στους μπολ­σε­βί­κους, που έκα­ναν την επα­νά­στα­ση και διέ­λυ­σαν την τσα­ρι­κή αυτο­κρα­το­ρία, έφτια­ξαν την Ουκρα­νία και στη συνέ­χεια συγκρο­τώ­ντας την ΕΣΣΔ έβα­λαν μια “βόμ­βα στα θεμέ­λια” της χώρας και πως δήθεν αυτός τώρα, με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, διορ­θώ­νει τα “λάθη” των μπολσεβίκων.

Το δεύ­τε­ρο συμπέ­ρα­σμά μας προ­κύ­πτει από το ποιες δυνά­μεις συγκρού­ο­νται σε αυτόν τον πόλε­μο. Τι δυνά­μεις, λοι­πόν, εμπλέ­κο­νται και διευ­θύ­νουν τη σύγκρου­ση; Κατη­γο­ρη­μα­τι­κά απα­ντά­με: Πρό­κει­ται για δυνά­μεις αντιλαϊκές!

Για­τί συγκρού­ο­νται; Για το πώς θα μοι­ρά­σουν τα εργο­στά­σια, τις επι­χει­ρή­σεις, τα λιμά­νια, τη γη, τα δίκτυα των αγω­γών, την εργα­τι­κή δύνα­μη, σε τελι­κή φάση τα μερί­δια των αγο­ρών. Να για­τί λέμε πως αυτός ο πόλε­μος είναι ιμπε­ρια­λι­στι­κός και δεν δια­λέ­γου­με ληστή!.

Και έκλει­σε την ομι­λία του απα­ντώ­ντας στο για­τί ο λαός πρέ­πει να δώσει μεγά­λη προ­σο­χή και να απορ­ρί­ψει τα προ­σχή­μα­τα, που αξιο­ποιού­νται δήθεν ως αιτί­ες του πολέμου.

«Για­τί — όπως είπε — αν τα απο­δε­χτού­με, τότε θα κάνου­με το λάθος να δώσου­με “συγ­χω­ρο­χάρ­τι” στις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες, στον “φαύ­λο κύκλο” της καπι­τα­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας, που προ­κα­λεί τους πολέ­μους στην επο­χή μας. Θα μπλε­χτού­με στα “γρα­νά­ζια” αδιέ­ξο­δων δήθεν λύσε­ων, π.χ. της ανά­γκης μιας “άλλης αρχι­τε­κτο­νι­κής ασφά­λειας”, που θα υπο­λο­γί­ζει τις “ανη­συ­χί­ες ασφα­λεί­ας” των χωρών και προ­λαμ­βά­νει τους πολέμους.

Ενώ η λύση βρί­σκε­ται στην πάλη ενά­ντια σε κάθε αστι­κή τάξη, ενά­ντια στη συμ­με­το­χή των χωρών και των λαών στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, που οδη­γεί στο “μακε­λειό” των λαών, στην πάλη για τη νέα σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή κοινωνία».

Κατεβάστε όλο το δημοσίευμα σε .pdf

Αλήθειες και ψέματα για τις αιτίες και τα προσχήματα του πόλεμου στην Ουκρανία

Προ­σχή­μα­τα και αιτίες
Ξεχω­ρί­ζο­ντας την «ήρα από το στάρι»
Τα «στρα­τό­πε­δα» των δυο πλευρών
Τι δυνά­μεις, λοι­πόν, εμπλέ­κο­νται και διευ­θύ­νουν τη σύγκρουση;
Κατη­γο­ρη­μα­τι­κά απα­ντά­με: Πρό­κει­ται για δυνά­μεις αντιλαϊκές!
Να για­τί λέμε πως αυτός ο πόλε­μος είναι ιμπε­ρια­λι­στι­κός και δε δια­λέ­γου­με ληστή!
Ο πόλε­μος συνέ­χεια της πολιτικής.
Τι προη­γή­θη­κε; Η βολι­κή «παρέν­θε­ση» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής «ειρή­νης» των συμ­φω­νιών του Μινσκ
Η δυτι­κή προ­πα­γάν­δα και ο ρόλος της
Η διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, ζητή­μα­τα ασφάλειας_
Η απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ουκρα­νί­ας Η Ρωσία “πολε­μά το ναζι­σμό στην Ουκρανία”
Η Ρωσία υπε­ρα­σπί­ζε­ται τους ομο­ε­θνείς της
Προ­σχή­μα­τα που συν­δέ­ο­νται με την ιστορία
Για τη στά­ση του ΚΚΕ και άλλων ΚΚ

ΚΟΜΕΠ 3/2022

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ: σελ 45–74.

Το άρθρο απο­τε­λεί ανα­σκευή ομι­λί­ας του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νου του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων, σε σύσκε­ψη που διορ­γά­νω­σε η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 9 Ιού­νη 2022. Ωστό­σο σε αυτήν έχουν ενσω­μα­τω­θεί απα­ντή­σεις σε σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα που έχουν προ­κύ­ψει για τις εξε­λί­ξεις, τα διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών και την τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ και άλλων ΚΚ.

Περισ­σό­τε­ρα …

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο