Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλαλούμ στην ακροδεξιά: Προσφυγές μεταξύ μορφωμάτων για τα ονόματα των κομμάτων τους

Σήμε­ρα κρί­νε­ται στον Άρειο Πάγο η προ­σφυ­γή που είχε κατα­θέ­σει το κόμ­μα «Έλλη­νες» του Δ. Μιχά­κη, σε βάρος του κόμ­μα­τος του Ηλ. Κασι­διά­ρη με τίτλο «Εθνι­κό Κόμ­μα Έλλη­νες». Ζητά να ανα­γνω­ρι­στεί το δικό του κόμ­μα ως δικαιού­χος του ονό­μα­τος «Έλλη­νες» και να αφαι­ρε­θεί η ονο­μα­σία από το κόμ­μα που ίδρυ­σε ο Κασιδιάρης.

Η τύχη του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος για τις επι­κεί­με­νες εκλο­γές θα κρι­θεί από την Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου, στις αρχές Μάη.

Το ίδιο και για το ΕΑΝ του Κανελ­λό­που­λου που «ανα­στή­θη­κε» χωρίς τη στή­ρι­ξη της “βάσης” και των ακο­λού­θων του Ηλία Κασι­διά­ρη με αβέ­βαιη την οργά­νω­σή του για τη συμ­με­το­χή του τελι­κά στις εκλο­γές για­τί δεν έχει μηχανισμό.

Την ίδια ώρα ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης ετοι­μά­ζει με τους δικη­γό­ρους του το υπό­μνη­μά του για την κρί­σι­μη μάχη στον Άρειο Πάγο, με έναν προ­φα­νή στό­χο. Εάν τελι­κά το κόμ­μα “Ελλη­νες” κοπεί βάσει του πρό­σφα­του νόμου, που απο­κλεί­ει κατα­δι­κα­σμέ­νους, έστω και πρω­το­δί­κως, για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, θα προ­σφύ­γει άμε­σα στο Εκλο­γο­δι­κείο, προσ­δο­κώ­ντας ανα­τρο­πή. Εάν οχι, υπάρ­χει και το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο, αλλά και η υπο­ψη­φιό­τη­τα για τις δημο­τι­κές εκλο­γές που θα γίνουν τον Οκτώβριο.

Στο μετα­ξύ, με από­φα­σή του ο Άρειος Πάγος έκρι­νε ότι δεν θα πάρει μέρος στις εκλο­γές το κόμ­μα «Πατριω­τι­κή Ένω­ση» των Κων­στα­ντί­νου Μπο­γδά­νου και Πρό­δρο­μου Εμφιε­τζό­γλου, καθώς είχε υπο­κλέ­ψει την επω­νυ­μία από άλλο κόμ­μα και χρη­σι­μο­ποί­η­σε παρά­νο­μα ως σύμ­βο­λο το αστέ­ρι της Βεργίνας.

Παράλ­λη­λα, ο Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος κατέ­θε­σε προ­σφυ­γή στο ανώ­τα­το δικα­στή­ριο τόσο κατά της «Εθνι­κής Δημιουρ­γί­ας» των Τζή­με­ρου – Κρα­νι­διώ­τη, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως ο τίτλος «Εθνι­κή Δημιουρ­γία» του ανή­κει καθώς τον έχει κατο­χυ­ρώ­σει στον Οργα­νι­σμό Βιο­μη­χα­νι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας ως εμπο­ρι­κό σήμα, όσο και κατά του κόμ­μα­τος «ΠΑΤΡΙΔΑ» της πρώ­ην συνο­δοι­πό­ρου του, Αφρο­δί­της Λατινοπούλου.

(Και ο Τζή­με­ρος που όπο­τε ακού­ει τη λέξη ΚΚΕ αφιο­νί­ζε­ται και τον πιά­νει σύγκρυο, ζήτη­σε από τον Άρειο Πάγο την απα­γό­ρευ­ση συμ­με­το­χής του  ΚΚΕ στις εκλογές…)

Με μία προ­σθή­κη της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, ο ακρο­δε­ξιός Νίκος Νικο­λό­που­λος μετο­νό­μα­σε το κόμ­μα σε «Έλλη­νες Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες — Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα Ελλά­δος». Όπως επι­σης πρό­σθε­σε και την ελλη­νι­κή σημαία, με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να λένε ότι έχει έλθει σε συμ­φω­νία με τον Ηλία Κασι­διά­ρη. Καθό­λου απί­θα­νο στο κόμ­μα του να βρουν «στέ­γη» και οι κομ­μέ­νοι Μπό­γδα­νος» και Εμφιετζόγλου.

Στην Ελλη­νι­κή Λύση οι μηνύ­σεις πέφτουν βρο­χή μετά τις καταγ­γε­λί­ες του Κυριά­κου Βελό­που­λου για από­πει­ρα δωρο­δο­κί­ας βου­λευ­τών του με αντάλ­λαγ­μα την απο­στα­σία και τις κατη­γο­ρί­ες των βου­λευ­τών του ότι έδι­ναν στον πρό­ε­δρο 500 ευρώ μαύ­ρα κάθε μήνα από την βου­λευ­τι­κή τους αποζημίωση.

Σήμε­ρα το Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών έκρι­νε αθώ­ους τους Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο, Ηλία Κασι­διά­ρη και Πανα­γιώ­τη Ηλιό­που­λο για υπό­θε­ση υπο­κί­νη­σης ρατσι­στι­κού μίσους. Η δίκη προ­έ­κυ­ψε μετά από μήνυ­ση του Πανα­γιώ­τη Δημη­τρά, του επι­κε­φα­λής του Ελλη­νι­κού Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Συμ­φω­νιών του Ελσίν­κι. Oι τρεις κατα­δι­κα­σμέ­νοι είχαν απο­κα­λέ­σει μέσα στη Βου­λή το 2018 μειο­νο­τι­κούς βου­λευ­τές ως «Τούρ­κους πράκτορες».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο